dinaff
DINA .EXOdinaff@
به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید
به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید
او درهایی را می‌بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیست
و درهایی را باز می‌کند که هیچکس قادر به بستنش نیست
#79
159دنبال شده‌ها
623دنبال کننده گان
2804مطلب
1Mامتیاز