۲۸ بهمن 1393
624
۲۸ بهمن 1393
582
۲۸ بهمن 1393
597
۲۸ بهمن 1393
601
۲۸ بهمن 1393
601
۲۴ بهمن 1393
602
۲۴ بهمن 1393
579
۲۴ بهمن 1393
608
۲۴ بهمن 1393
600
۲۴ بهمن 1393
576
۲۴ بهمن 1393
607
۲۴ بهمن 1393
582
۲۴ بهمن 1393
586
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ ... ﺍﻣﺎ ... ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ ! ﻣﻘﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ... ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻬﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧـــــــــــﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ...

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ ... ﺍﻣﺎ ... ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ ! ﻣﻘﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ... ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻬﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧـــــــــــﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...

۱۴ بهمن 1393
912
ﭼﺸــــﻢ ﻫﺎﯾـﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨــﺪﻡ ﮔــﻮﺵ ﻫﺎﯾــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿــﺮﻡ ﺯﺑـﺎﻧـــﻢ ﺭﺍ ﮔـﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿـــﺮﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺣـﺮﯾﻒ ﺍﻓﮑــﺎﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷـــﻮﻡ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿـــﺪﻥ

ﭼﺸــــﻢ ﻫﺎﯾـﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨــﺪﻡ ﮔــﻮﺵ ﻫﺎﯾــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿــﺮﻡ ﺯﺑـﺎﻧـــﻢ ﺭﺍ ﮔـﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿـــﺮﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺣـﺮﯾﻒ ﺍﻓﮑــﺎﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷـــﻮﻡ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿـــﺪﻥ

۱۴ بهمن 1393
649
ﺣﺎﻟــــــــــﻢ ﮔﺮﻓــــــﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾــــــﻦ ﺷﻬـــــــــــﺮ !!!!!..... .. ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾـــــــــﺵ ﻫﻤﭽـــــﻮﻥ ﻫــــﻮﺍﯾﺶ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪﺍﺭﻧـــــــــــﺪ! .. ﮔـــــﺎﻩ ﺁﻧﻘــــــــﺪﺭ ﭘﺎﮎ ﮐــــــﻪ ﺑﺎﻭﺭﺕ ﻧﻤﯿﺸــــﻮﺩ !..... .. ﮔـــــﺎﻩ ﭼــــــــﻨﺎﻥ ﺁﻟــــــﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻔست می گیرد

ﺣﺎﻟــــــــــﻢ ﮔﺮﻓــــــﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾــــــﻦ ﺷﻬـــــــــــﺮ !!!!!..... .. ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾـــــــــﺵ ﻫﻤﭽـــــﻮﻥ ﻫــــﻮﺍﯾﺶ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪﺍﺭﻧـــــــــــﺪ! .. ﮔـــــﺎﻩ ﺁﻧﻘــــــــﺪﺭ ﭘﺎﮎ ﮐــــــﻪ ﺑﺎﻭﺭﺕ ﻧﻤﯿﺸــــﻮﺩ !..... .. ﮔـــــﺎﻩ ﭼــــــــﻨﺎﻥ ﺁﻟــــــﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻔست می گیرد

۱۴ بهمن 1393
958
هیس..... این دنیاعجب جای خوبی است چــرا بــد بــاشــد؟ آدمــای لبــریز از نفــرت! عشــق های پر از شــهوت! عــرق ســگی های پــست فــطرت! همــه چــیز خــوب اســت.... چــرا بــــد باشــد؟ عشــق مــیان پــاهــای آدمها نفــس ...

هیس..... این دنیاعجب جای خوبی است چــرا بــد بــاشــد؟ آدمــای لبــریز از نفــرت! عشــق های پر از شــهوت! عــرق ســگی های پــست فــطرت! همــه چــیز خــوب اســت.... چــرا بــــد باشــد؟ عشــق مــیان پــاهــای آدمها نفــس میــکشد.. شــرافت آدم ها هــم آغــوشی ســت...فــاصــله هر عــشق با عــشقه بعدی یــک قهر یک ...

۱۴ بهمن 1393
3K
۹ بهمن 1393
592
۹ بهمن 1393
587
۹ بهمن 1393
578