😂 😂 😂

😂 😂 😂

وقتی کلی راه رفتی عید دیدنی آجیل نداشتن

وقتی کلی راه رفتی عید دیدنی آجیل نداشتن

اوج کمک مسئولین در سیل اخیر کشور

اوج کمک مسئولین در سیل اخیر کشور

وقتی یه بادام میوفته لای مبل 😂

وقتی یه بادام میوفته لای مبل 😂

- ‏عید خود را چگونه خواهید میگذرانید؟ + لش میکنیم زل میزنیم به سقف😆 😐

- ‏عید خود را چگونه خواهید میگذرانید؟ + لش میکنیم زل میزنیم به سقف😆 😐

جوجو😍 🍇 😄

جوجو😍 🍇 😄

یالا اون آجیلایی که ریختی تو جیبت خالی کن ما خودمون ختم عالمیم باو

یالا اون آجیلایی که ریختی تو جیبت خالی کن ما خودمون ختم عالمیم باو

#alone #تنها

#alone #تنها

#alone #تنها

#alone #تنها

#عید_دیدنی #عید مهاجرت فامیلامون به خونه ی ما واسه عید دیدنی😂 😂 😂 😂

#عید_دیدنی #عید مهاجرت فامیلامون به خونه ی ما واسه عید دیدنی😂 😂 😂 😂

#چرا کشتیش؟؟؟ به بچه ش عیدی دادم به بچم عیدی نداد😑

#چرا کشتیش؟؟؟ به بچه ش عیدی دادم به بچم عیدی نداد😑

#چت -کی میاد چت کنیم 😊 ایدی تلگرامم توی پروفایل هست #گپ #تلگرام _اولین نفر که بیاد پست پاک میشه #حوصله #حرف

#چت -کی میاد چت کنیم 😊 ایدی تلگرامم توی پروفایل هست #گپ #تلگرام _اولین نفر که بیاد پست پاک میشه #حوصله #حرف

خصومت شخصی با شیطان😂 😂 😂

خصومت شخصی با شیطان😂 😂 😂

خونه تکونی

خونه تکونی