داریوش نوروزی

dariush.norouzi.king

.. تو
... شعر
.... اِم وِی
..... پرستاری
...... هفتم آذر

با رفیقم😍

با رفیقم😍

۳۰ آبان 1398
35
دست به دست میشوی نرو که پست میشوی

دست به دست میشوی نرو که پست میشوی

۳۰ آبان 1398
48