daree82

daree82

👉 💔 👈

من از اون آدمام که
اهمیت میدم، توجه می کنم
اهمیت میدم، توجه می کنم
اهمیت میدم، توجه می کنم

یهو دیگه مهم نیستی...!

ғɪɢʜᴛ ғᴏʀ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍs
بجنگ واسه آرزوهات . .!
#daree

کاش آدم میتونست برگرده به روزایی ک خیلیارونمیشناخت....!!! #daree

کاش آدم میتونست برگرده به روزایی ک خیلیارونمیشناخت....!!! #daree

۵ خرداد 1398
422
من واسه داشتن توخووت شاهدبودی ک همه داشته هاموازدست دادم... #daree

من واسه داشتن توخووت شاهدبودی ک همه داشته هاموازدست دادم... #daree

۵ خرداد 1398
413
#کاش پرنده بودم... واونوقت امکان ریدن به خیلیاروداشتم...!!! #daree

#کاش پرنده بودم... واونوقت امکان ریدن به خیلیاروداشتم...!!! #daree

۳۱ اردیبهشت 1398
408
#حیف ک نمیدونستی😏 #daree

#حیف ک نمیدونستی😏 #daree

۳۱ اردیبهشت 1398
375
پیرش کردم دلی راکه داشت میکرد بچگی😏 #daree

پیرش کردم دلی راکه داشت میکرد بچگی😏 #daree

۳۱ اردیبهشت 1398
464
دیگه حتی باقی نمونده حسی تووجودم 0/0 #daree

دیگه حتی باقی نمونده حسی تووجودم 0/0 #daree

۳۱ اردیبهشت 1398
401
من حالم خوبه چشام الکی شلوغش میکنن:)😏 #daree

من حالم خوبه چشام الکی شلوغش میکنن:)😏 #daree

۳۱ اردیبهشت 1398
560
تواصن میدونی باگریه خندیدن یعنی چی؟ #daree

تواصن میدونی باگریه خندیدن یعنی چی؟ #daree

۲۹ اردیبهشت 1398
398
اونی که وقتی آدم حسابش کردی ادم بمونه اونم آرزوست:) #daree

اونی که وقتی آدم حسابش کردی ادم بمونه اونم آرزوست:) #daree

۲۹ اردیبهشت 1398
400
تمام روزبهت فکرمیکنم تمام روزشوخی نیستا☺ #مخاطب #daree

تمام روزبهت فکرمیکنم تمام روزشوخی نیستا☺ #مخاطب #daree

۲۹ اردیبهشت 1398
416
ولی یاتوت بمونه... باهرکدومتون خوب بودم یه داستاتی دراوردین...:*) #me #daree

ولی یاتوت بمونه... باهرکدومتون خوب بودم یه داستاتی دراوردین...:*) #me #daree

۲۹ اردیبهشت 1398
405
یکی باشه ولش نکنی ولت نکنه اینقدباهم بمونین تابمیرین:) #hrfdel #daree

یکی باشه ولش نکنی ولت نکنه اینقدباهم بمونین تابمیرین:) #hrfdel #daree

۲۹ اردیبهشت 1398
409
دردپاک کردن یه آدم ازمغزت؛ازدندون دردهم بدترع... :*) #daree

دردپاک کردن یه آدم ازمغزت؛ازدندون دردهم بدترع... :*) #daree

۲۹ اردیبهشت 1398
472
پسلکم😍😍 #daree

پسلکم😍😍 #daree

۲۸ اردیبهشت 1398
390
وهمچنان نیزاینم منم😀😀😁😁😁 #daree

وهمچنان نیزاینم منم😀😀😁😁😁 #daree

۲۸ اردیبهشت 1398
399
من خیلی بدم..!!! ولی همین بد،یه روزتنهایی هاتوپر کرد☺ #dare

من خیلی بدم..!!! ولی همین بد،یه روزتنهایی هاتوپر کرد☺ #dare

۲۸ اردیبهشت 1398
633
بخدا من ودوست داشت... خودش میگفت...!!!! #daree

بخدا من ودوست داشت... خودش میگفت...!!!! #daree

۲۸ اردیبهشت 1398
387
_تنهایی؟؟ +منطورت ازتنهایی چیه؟ _یعنی کسی توزندگیت هس یاتنهایی؟؟ +کسی توزندگیم هس؛ولی تنهام #daree

_تنهایی؟؟ +منطورت ازتنهایی چیه؟ _یعنی کسی توزندگیت هس یاتنهایی؟؟ +کسی توزندگیم هس؛ولی تنهام #daree

۲۸ اردیبهشت 1398
394
خوبم مثل دختری ک گفت خوبم اما مرد...🌷 #daree

خوبم مثل دختری ک گفت خوبم اما مرد...🌷 #daree

۲۸ اردیبهشت 1398
416
کیااینجورین...!!!؟؟؟ 😂😂😂😂😂😂😂😂 #daree

کیااینجورین...!!!؟؟؟ 😂😂😂😂😂😂😂😂 #daree

۲۸ اردیبهشت 1398
556