دخی

dakhe

زندگی بن بسته بی دروپنجره ای است که اخرش تیرهگی وتاریه

بادستانی کوچک ودلی پاک امیددارد

بادستانی کوچک ودلی پاک امیددارد

۴ روز پیش
2K
دوست داشتنه یه طرفه مث خارمیمونه بهش تکیه کنی دست وپات بدجورسوزمیزنه

دوست داشتنه یه طرفه مث خارمیمونه بهش تکیه کنی دست وپات بدجورسوزمیزنه

۴ روز پیش
2K
نرسیدن که هیچ وسطه راه کلیم زمین میخوریم که نرسیم

نرسیدن که هیچ وسطه راه کلیم زمین میخوریم که نرسیم

۴ روز پیش
2K
خوشبختی رسیدن دونفرعاشق به همه

خوشبختی رسیدن دونفرعاشق به همه

۴ روز پیش
2K
زندگی بی عشق بی معنیه چون همون عشق تمام زندگیه😍😍

زندگی بی عشق بی معنیه چون همون عشق تمام زندگیه😍😍

۴ روز پیش
2K
همچی برعکسه میبینی واسه موفقیتمون تنهایه پله مونده یهوپامون میشکنه

همچی برعکسه میبینی واسه موفقیتمون تنهایه پله مونده یهوپامون میشکنه

۴ روز پیش
2K
خسته ام ازخودم که چرازودبه پایان رسیدومن حیران انم

خسته ام ازخودم که چرازودبه پایان رسیدومن حیران انم

۴ روز پیش
2K
همچیزبستگی به تلاشمون داره واسه نداشته هامون بجنگیم وقدرداشته روبیشتربدونیم

همچیزبستگی به تلاشمون داره واسه نداشته هامون بجنگیم وقدرداشته روبیشتربدونیم

۴ روز پیش
2K
این منطقه که شخصیتو بوجودمیارهه

این منطقه که شخصیتو بوجودمیارهه

۴ روز پیش
2K
توزندگی نمیشه تنهاباشی هی بایدیکیوهم برای دلیل داشته باشی که بشه دلیل زندگی وزنده بودنت😍

توزندگی نمیشه تنهاباشی هی بایدیکیوهم برای دلیل داشته باشی که بشه دلیل زندگی وزنده بودنت😍

۴ روز پیش
3K
کسیوناراحت نکنیم چون جبرانش سخته

کسیوناراحت نکنیم چون جبرانش سخته

۴ روز پیش
2K
یه روباشیم دوروهازیادهن

یه روباشیم دوروهازیادهن

۴ روز پیش
1K
کاری ازکسی برنمیادبتونه اب توجورفترودوباره برگردونه

کاری ازکسی برنمیادبتونه اب توجورفترودوباره برگردونه

۴ روز پیش
1K
حرفابه یادمون میموننن حتی یه کلمهش

حرفابه یادمون میموننن حتی یه کلمهش

۴ روز پیش
1K
دلتنگتم واسه روزهایی خاطراتمون بودنمان درکنارهمدیگه بود

دلتنگتم واسه روزهایی خاطراتمون بودنمان درکنارهمدیگه بود

۴ روز پیش
2K
دل خبرنمیکنه ازعقل بهره ببریم

دل خبرنمیکنه ازعقل بهره ببریم

۴ روز پیش
1K
باهرکی مث خودش رفتارکن نه مهربونتر

باهرکی مث خودش رفتارکن نه مهربونتر

۴ روز پیش
1K
همه به دنبال سرنوشتیم وسرنوشت پی ما

همه به دنبال سرنوشتیم وسرنوشت پی ما

۴ روز پیش
2K
بایدانتخاب بلدباشیم ورنه حسرت روزهایی قبلشومیخوریم که دیگه دیرشده

بایدانتخاب بلدباشیم ورنه حسرت روزهایی قبلشومیخوریم که دیگه دیرشده

۴ روز پیش
2K
غیرازاین که باشه سرگرمی هستیم مث اسباب بازی👉👉

غیرازاین که باشه سرگرمی هستیم مث اسباب بازی👉👉

۴ روز پیش
2K