۱۲ مهر 1398
3K
۱۲ مهر 1398
3K
همتون عشقین

همتون عشقین

۱۲ مهر 1398
2K
۱۲ مهر 1398
3K
۱۲ مهر 1398
3K
۱۲ مهر 1398
3K
۱۲ مهر 1398
3K
۱۲ مهر 1398
3K
⚜دو چیز روح انسان را نوازش می کند 🔸یکی صدا زدن خداست و دیگری ... 🔸گوش سپردن به صدای او اولی در نیایش و دومی در سکوت

⚜دو چیز روح انسان را نوازش می کند 🔸یکی صدا زدن خداست و دیگری ... 🔸گوش سپردن به صدای او اولی در نیایش و دومی در سکوت

۱۲ مهر 1398
4K
۱۲ مهر 1398
3K
۱۲ مهر 1398
3K
۱۲ مهر 1398
3K