۱۷ آبان 1398
3
۸ آبان 1398
3
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۲ شهریور 1398
16
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۲ شهریور 1398
16
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۲ شهریور 1398
16
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۱ شهریور 1398
17
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۱ شهریور 1398
17
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۱ شهریور 1398
17
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
17
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
15
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
16
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
15
#flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
16
#flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
14
#flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
3
@heli.s خداجون یه روز پاشو بیا خونمون....... بیا منو بغلم کن...... موهامو نوازش کن..... واسم دلمو چسب زخم بزن....... بریم با هم پارک بشینیم زیر نیمکت بید مجنون..... راه بریم تو خیابونا..... بخندیم بلند به ...

@heli.s خداجون یه روز پاشو بیا خونمون....... بیا منو بغلم کن...... موهامو نوازش کن..... واسم دلمو چسب زخم بزن....... بریم با هم پارک بشینیم زیر نیمکت بید مجنون..... راه بریم تو خیابونا..... بخندیم بلند به دنیات...... نشونت بدم ادم بدارو..... برات بگم اسم ادم خوبارو... واست از روزای بد و ...

۳۰ مرداد 1398
3
#orange

#orange

۳۰ مرداد 1398
3
#Interior_Architecture

#Interior_Architecture

۳۰ مرداد 1398
3
#sunflower

#sunflower

۲۷ مرداد 1398
3
#cactus

#cactus

۲۷ مرداد 1398
3