ݦُحيْ:)

chan2

http://instagraph.ir/harfeto/872920978
زندگی شبیه شعریست

قافیه هایش با من ، ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !


:
.
.
.

.
.
.
.

این حساب کاربری خصوصی میباشد