....

....

۱۰ بهمن 1394
4K
....

....

۱۰ بهمن 1394
4K
هرجا نوشته است خواستن توانستن است اتش میگیرم یعنی او نخواست که نشد

هرجا نوشته است خواستن توانستن است اتش میگیرم یعنی او نخواست که نشد

۱ بهمن 1394
5K
fuck this life

fuck this life

۱ بهمن 1394
5K
...

...

۱ بهمن 1394
4K
#شیراز #دروازه قران

#شیراز #دروازه قران

۱ بهمن 1394
5K
...

...

۱ بهمن 1394
4K
...

...

۱ بهمن 1394
4K
...

...

۳۰ دی 1394
4K
....

....

۳۰ دی 1394
4K
....

....

۳۰ دی 1394
4K
....

....

۳۰ دی 1394
4K
...

...

۳۰ دی 1394
4K
شما یهــــــویی هاتوڹ با عشـــقتــوڹ من با تیـــــــغمـ هــHEــه

شما یهــــــویی هاتوڹ با عشـــقتــوڹ من با تیـــــــغمـ هــHEــه

۳۰ دی 1394
4K
↶ﯾِﻬــــﻮ ﻋَـــــﺼَﺒـﯽ ﻣـــﯿﺸـَم↷ ↶ ﯾِهــــﻮ ﻣــﯿﺮَم ﺗــــﻮ ﻓِـــﮑر↷ ↶ﯾِﻬــﻮ گَﻨﺪ زَده ﻣـﯿﺸِﻪ ﺗـﻮ ﻓﺎﺯم↷ ↶ ﻭَﻟﯽ ﯾِﻬـﻮ ﺑَﻌﺪ ﺍﺯ ﭼَـﻨﺪ ﺩقیــقه↷ ↶ﺧﻮﺩَم ﺷُﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑُﻨَـم ﺑِﻪﺑِﮕﻮ ﺑِﺨَﻨﺪ↷ ☜دیوونـــه نیستــَم☞ فقـــط کـــم اوردم...✘

↶ﯾِﻬــــﻮ ﻋَـــــﺼَﺒـﯽ ﻣـــﯿﺸـَم↷ ↶ ﯾِهــــﻮ ﻣــﯿﺮَم ﺗــــﻮ ﻓِـــﮑر↷ ↶ﯾِﻬــﻮ گَﻨﺪ زَده ﻣـﯿﺸِﻪ ﺗـﻮ ﻓﺎﺯم↷ ↶ ﻭَﻟﯽ ﯾِﻬـﻮ ﺑَﻌﺪ ﺍﺯ ﭼَـﻨﺪ ﺩقیــقه↷ ↶ﺧﻮﺩَم ﺷُﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑُﻨَـم ﺑِﻪﺑِﮕﻮ ﺑِﺨَﻨﺪ↷ ☜دیوونـــه نیستــَم☞ فقـــط کـــم اوردم...✘

۳۰ دی 1394
4K
....

....

۳۰ دی 1394
4K
....

....

۳۰ دی 1394
4K
...

...

۳۰ دی 1394
4K
...

...

۳۰ دی 1394
4K
....

....

۳۰ دی 1394
4K