۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
دیوانگی ما به کسی ربط ندار

دیوانگی ما به کسی ربط ندار

۵ روز پیش
2K
حضرت حافظ

حضرت حافظ

۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
1K
۵ روز پیش
1K
حافظ علیه رحمه

حافظ علیه رحمه

۵ روز پیش
2K
اگر در زندگی وعمرم تنها یک چیز را آموخته باشم وتنها به یک حقیقت وتجربه رسیده باشم آن یک حقیقت وتجربه چیزی نیست جز خوب بودن وخوبی کردن و نسبت به همه مهربان بودن و ...

اگر در زندگی وعمرم تنها یک چیز را آموخته باشم وتنها به یک حقیقت وتجربه رسیده باشم آن یک حقیقت وتجربه چیزی نیست جز خوب بودن وخوبی کردن و نسبت به همه مهربان بودن و درحق هم خوب بودن است.این قطار زندگیستو ماهمه ره گذریم،پس نمی ارزد،که از این دلخوری ...

۶ روز پیش
10K
جان مولا شعرشو،برعمق فاجعه زده

جان مولا شعرشو،برعمق فاجعه زده

۶ روز پیش
3K
دووم دووم پرفکت

دووم دووم پرفکت

۷ روز پیش
3K
محشر،توپ،عالی جناب خیام

محشر،توپ،عالی جناب خیام

۷ روز پیش
3K
الحق که چنین است

الحق که چنین است

۷ روز پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K