غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

۱۷ بهمن 1398
3K
مث شیشه باش هرکی شکوندت جرش بده

مث شیشه باش هرکی شکوندت جرش بده

۱۷ بهمن 1398
4K
آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه …

آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه …

۱۷ بهمن 1398
3K
۱۷ بهمن 1398
3K
به ما که نیومدی لاقل به خودت بیا …

به ما که نیومدی لاقل به خودت بیا …

۱۷ بهمن 1398
4K
به ما که نیومدی لاقل به خودت بیا …

به ما که نیومدی لاقل به خودت بیا …

۱۷ بهمن 1398
4K