شاید این قصع مرا بعد تو دیوانه کند که قرار است کسی موی تو را شانه کند

شاید این قصع مرا بعد تو دیوانه کند که قرار است کسی موی تو را شانه کند

۱۸ اسفند 1396
7K
زندگی کردنِ من مُردنِ تدریجی بود آن چه جان کند تنم، عمر حسابش کردم

زندگی کردنِ من مُردنِ تدریجی بود آن چه جان کند تنم، عمر حسابش کردم

۱۸ اسفند 1396
7K
برود هر که دلش خواست شکایت بکند شهر باید به منِ الکلی عادت بکند

برود هر که دلش خواست شکایت بکند شهر باید به منِ الکلی عادت بکند

۱۸ اسفند 1396
7K
اینکه من لحظه ای تو را فراموش کنم مثل این می ماند که تو ثانیه ای به فکر من باشی

اینکه من لحظه ای تو را فراموش کنم مثل این می ماند که تو ثانیه ای به فکر من باشی

۱۸ اسفند 1396
7K
چمدان دست تو و ترس به چشمان من است این غم انگیزترین حالت غمگین شدن است

چمدان دست تو و ترس به چشمان من است این غم انگیزترین حالت غمگین شدن است

۱۸ اسفند 1396
7K
روی دستم آب و دانه دادمش اما چه شد؟! بعد عمری بر سر بام کسِ دیگر نشست

روی دستم آب و دانه دادمش اما چه شد؟! بعد عمری بر سر بام کسِ دیگر نشست

۱۸ اسفند 1396
6K
چه حرف ها که درونم نگفته می ماند خوشا به حال شماها که شاعری بلدید

چه حرف ها که درونم نگفته می ماند خوشا به حال شماها که شاعری بلدید

۱۸ اسفند 1396
7K
۱۸ اسفند 1396
7K
۱۸ اسفند 1396
7K
۱۸ اسفند 1396
7K
۱۸ اسفند 1396
7K
۱۸ اسفند 1396
7K
۱۸ اسفند 1396
7K
۱۸ اسفند 1396
7K
۱۸ اسفند 1396
7K
۱۷ اسفند 1396
6K
۱۷ اسفند 1396
6K
۱۷ اسفند 1396
6K
۱۷ اسفند 1396
6K
۱۷ اسفند 1396
6K