نپصشونمـــــ:|

anx_girl

اعذو بع الله من ادمع لاشی:/
فدای تارع موهات♥

نمیخوایی منو♥

دیگع نمیبینم همو♥
بع من نزدیک نشو گم میشی ط سیاهیم:) هع:/


من یع بادکنکم ط شهرع کاکتوساع^^🍃 🍁
ما استینع سویشرتمون بلندع نیازی بع گرمای دصتای کسی نداریم حاجی👽 💀

همیشع گفدم تاجع سرمی تا بفعمی شاه کیع^^👑


بعدع من عیچکسی مانندع من برای ط نخواهد شد:)🔥💫
خداع نقاشیم کردع شیطان طراحیم💀 👽

زادع ی بعشت،ساکنع جهنم،عز جنسع حوا،درجنسع عادم!


بودی نوش:)نبودی فراموش:)🌟✨


ყ¤ʊ+ოε=£Я¤Я

#تخص
#تنعا:)

نع خدام نع گدام ولی واسع رفیقام دنیا رو میگام^^


دعوا میکنیم:)
فحش میدیم:)
داد میزنیع:)
‌قعر میکنم:)
ط قعر نکن بغلم کن:)💔🙈

حرفی سخنی حدیثی داری بگو*-*
http://instagraph.ir/harfeto/577242891


بع عارزو هایم قولع ریــــــدن دادع ام:|
صرد^^
بیحص مطلق^^

دوصتای گلم رفیقای خوشگلم جون قافیع😹 شاید یع مدت نباشم اگ ج ندادم ناراعت نشین❤ فداتونم^^💋

دوصتای گلم رفیقای خوشگلم جون قافیع😹 شاید یع مدت نباشم اگ ج ندادم ناراعت نشین❤ فداتونم^^💋

۸ ساعت پیش
1K
••من دنیامو لا بع لایِ سیاهیِ مَردُمکع چشمات گُم کردم!

••من دنیامو لا بع لایِ سیاهیِ مَردُمکع چشمات گُم کردم!

۱۱ ساعت پیش
2K
شاید ط چشمای خیلیا نگاه کنی! ولی فق چشمای یکی ط ذهنت میمونع..:)

شاید ط چشمای خیلیا نگاه کنی! ولی فق چشمای یکی ط ذهنت میمونع..:)

۱ روز پیش
3K
We didn't forget, We got numb from the extreme pain.. ما فراموش نکردیم ، ما ع نهایت درد شدید بع بی حسی رسیدیم:) ..♡

We didn't forget, We got numb from the extreme pain.. ما فراموش نکردیم ، ما ع نهایت درد شدید بع بی حسی رسیدیم:) ..♡

۳ روز پیش
6K
و آخرِ داستان در هیاهوی مغزم فردی را کشتم کع روزی بهترینم بود:) ..♡

و آخرِ داستان در هیاهوی مغزم فردی را کشتم کع روزی بهترینم بود:) ..♡

۳ روز پیش
5K
جدیدن نبضمم بازیش گرفتع مثل ط...هی میرع هی میاد!

جدیدن نبضمم بازیش گرفتع مثل ط...هی میرع هی میاد!

۱ هفته پیش
7K
منطقققق😐💔

منطقققق😐💔

۱ هفته پیش
9K
ط نِگاش فریاد بود ط صداش اشک...(:!

ط نِگاش فریاد بود ط صداش اشک...(:!

۱ هفته پیش
7K
من تک تک سلولامو از تنفر پر میکنم نسبت بع کسی کع ادعای خدایی دارع!:) ✟

من تک تک سلولامو از تنفر پر میکنم نسبت بع کسی کع ادعای خدایی دارع!:) ✟

۱ هفته پیش
8K
احساس میکنم یع تیکع از وجودم، درون ط زندگی میکنع.. شاید حواسمع شاید افکارمع شاید هم قلبم!:)

احساس میکنم یع تیکع از وجودم، درون ط زندگی میکنع.. شاید حواسمع شاید افکارمع شاید هم قلبم!:)

۱ هفته پیش
6K
قاتل نبود فق ذهنش بیمار بود صداها درونع مغزش اونو وادر بع کارهایی وحشتناک میکردن! ✟

قاتل نبود فق ذهنش بیمار بود صداها درونع مغزش اونو وادر بع کارهایی وحشتناک میکردن! ✟

۲ هفته پیش
9K
آدم یع مرحلع ایی ط زندگیش هصت ک نمیدونع کجآصت... چی کآر میکنع،وآسع چی دلش گرفتع:) خلآصع ط حآلت های قرار میگیرع ک دلیلشو نمیدونع... مثلآ دلش تنگ میشع ولی نمیدونه وآسع کی... اشک از ...

آدم یع مرحلع ایی ط زندگیش هصت ک نمیدونع کجآصت... چی کآر میکنع،وآسع چی دلش گرفتع:) خلآصع ط حآلت های قرار میگیرع ک دلیلشو نمیدونع... مثلآ دلش تنگ میشع ولی نمیدونه وآسع کی... اشک از روی گونع هاش سُر میخورع ولی نمیدونع چراع:) دلش نمخآد با کسی حرف بزنع و ...

۳ هفته پیش
13K
اِنقَدر حَرف تو دِلِت باشع کع فَقَط سُکوت کُنی(:🐙🌱

اِنقَدر حَرف تو دِلِت باشع کع فَقَط سُکوت کُنی(:🐙🌱

۳ هفته پیش
9K
وقدی برق ط چشاتو دیدم دلم کم اوردع^^

وقدی برق ط چشاتو دیدم دلم کم اوردع^^

۴ هفته پیش
12K
کیست مرآ شآت کند شاد کند:|💋 وهماناکع‌رستگارخواهیدشد:|

کیست مرآ شآت کند شاد کند:|💋 وهماناکع‌رستگارخواهیدشد:|

۷ آبان 1398
13K
ذِهنَعٓ مَنٓ دَرگیٓرِعٓ بٰا خٓاطِرٓاتِت خُوِدتٓ مِیٓگفتُی هَسٓتَم همَیشِع تُو یٓادِت!♡ -♡

ذِهنَعٓ مَنٓ دَرگیٓرِعٓ بٰا خٓاطِرٓاتِت خُوِدتٓ مِیٓگفتُی هَسٓتَم همَیشِع تُو یٓادِت!♡ -♡

۵ آبان 1398
10K
عاشِقی ک چیزی اَزْ مَنْطِقْ نِمیدونِعْ . .♡ #lUV 🍁

عاشِقی ک چیزی اَزْ مَنْطِقْ نِمیدونِعْ . .♡ #lUV 🍁

۳ آبان 1398
10K
بترس از اینکع شبی من شی...~.~✨

بترس از اینکع شبی من شی...~.~✨

۳ آبان 1398
11K
نباشی نبض زندگیم لنگ میزنع. . .♡ #lUV

نباشی نبض زندگیم لنگ میزنع. . .♡ #lUV

۳ آبان 1398
10K
گاهی‌جا‌میمونی‌ط‌یع‌گذشتع!

گاهی‌جا‌میمونی‌ط‌یع‌گذشتع!

۲۶ مهر 1398
12K