آنوشکا

anoshka69

تا امید طلوع هر صبح آفتابم هست ؛ مرا با تاریکی شب چه کار.
تحلیل نوشت و دخترانه نوشت های یک دختر انقلابی با احساس.

بیشتر  بیشتر