برایم دل مسوزانید ... تنهاییم را دوست دارم تنها با خودم ، خلوتم ، اندیشه ام ، دلم تنها با خاطراتم ... خاطراتی که نمی دانم چه کسی بذرش کاشت ؟! چه کسی آبش داد ...

برایم دل مسوزانید ... تنهاییم را دوست دارم تنها با خودم ، خلوتم ، اندیشه ام ، دلم تنها با خاطراتم ... خاطراتی که نمی دانم چه کسی بذرش کاشت ؟! چه کسی آبش داد ؟! و چنین تنومند به دیدار من اش ساخت ! به گمانم سهراب برای دل ...

۲۲ خرداد 1398
15K
۲۲ خرداد 1398
4K
۲۲ خرداد 1398
4K
۲۲ خرداد 1398
4K
۱۹ خرداد 1398
5K
۱۹ خرداد 1398
5K
۱۹ خرداد 1398
5K
۱۹ خرداد 1398
5K
۱۹ خرداد 1398
5K
۱۹ خرداد 1398
5K
۱۹ خرداد 1398
5K
۱۹ خرداد 1398
4K
۱۹ خرداد 1398
4K
۱۹ خرداد 1398
4K
۱۹ خرداد 1398
4K
۱۹ خرداد 1398
4K
۱۹ خرداد 1398
4K
۱۹ خرداد 1398
4K
۱۹ خرداد 1398
4K
۱۹ خرداد 1398
4K