۵ اسفند 1398
445
i watch you when you smile من تماشات می کنم وقتی تو لبخند می زنی

i watch you when you smile من تماشات می کنم وقتی تو لبخند می زنی

۲۲ بهمن 1398
5K
love is something silent , but it can be louder than anything when it talks عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

love is something silent , but it can be louder than anything when it talks عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

۲۲ بهمن 1398
6K
Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot. در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید. اعتماد، قول، ارتباط ...

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot. در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید. اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

۲۲ بهمن 1398
6K
We try to hide our feeling but forget our eyes speak احساساتمان را مخفی می‌کنیم... اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند.

We try to hide our feeling but forget our eyes speak احساساتمان را مخفی می‌کنیم... اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند.

۲۲ بهمن 1398
4K
True love can blind you but at the same time if you let it, it can also open your eyes عشق واقعی می تونه کورت کنه اما اگه بزاری می تونه همچنین چشمات رو باز ...

True love can blind you but at the same time if you let it, it can also open your eyes عشق واقعی می تونه کورت کنه اما اگه بزاری می تونه همچنین چشمات رو باز کنه

۲۲ بهمن 1398
6K
Goodness without love is impossible خوبی بدون عشق غیر ممکن است.

Goodness without love is impossible خوبی بدون عشق غیر ممکن است.

۲۲ بهمن 1398
5K
The kites always rise with adverse winds. بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

The kites always rise with adverse winds. بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

۲۲ بهمن 1398
4K
Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks. گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks. گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

۲۲ بهمن 1398
4K
Just key of love is deference شاه کلید عشق ، تسلیم است

Just key of love is deference شاه کلید عشق ، تسلیم است

۲۲ بهمن 1398
5K
Every day without you is like a book without pages. روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه است.

Every day without you is like a book without pages. روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه است.

۲۲ بهمن 1398
5K
That's Life... Feel it, Live it & Enjoy it زندگی این است .. احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

That's Life... Feel it, Live it & Enjoy it زندگی این است .. احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

۲۲ بهمن 1398
4K
The best thing about me is you. بهترین چیز درباره من تویی

The best thing about me is you. بهترین چیز درباره من تویی

۲۲ بهمن 1398
5K
You're the most expensive thing that I have. تو گران‌ترین چیزی هستی که من دارم.

You're the most expensive thing that I have. تو گران‌ترین چیزی هستی که من دارم.

۲۲ بهمن 1398
5K
😧

😧

۲۲ بهمن 1398
3K
Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks. گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks. گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

۲۲ بهمن 1398
4K
LOVE is like WAR Easy to start... Difficult to end... Impossible to forget... عشق مانند جنگ است شروع آن آسانه خاتمه دادن به آن مشکله فراموش کردنش غیر ممکنه

LOVE is like WAR Easy to start... Difficult to end... Impossible to forget... عشق مانند جنگ است شروع آن آسانه خاتمه دادن به آن مشکله فراموش کردنش غیر ممکنه

۲۲ بهمن 1398
5K
Live each day as if itٌs your last. هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

Live each day as if itٌs your last. هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

۲۲ بهمن 1398
5K
Hope is the only thing stronger than fear امید، تنها چیزی است که از ترس قوی تر است

Hope is the only thing stronger than fear امید، تنها چیزی است که از ترس قوی تر است

۲۲ بهمن 1398
4K
Live for ourselves for showing that to others برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران

Live for ourselves for showing that to others برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران

۲۲ بهمن 1398
4K