alrz.m

تـنـهـایــی ،
سـکانـس آخـــر تـمـــام عـاشـقــانه هـاســت ...
tl.me/alirezamasihi

دوسـتان امـروزے مـعرفـتشـان در گـرو منـفعـتـشان اســت.. ڪافیسـت منـفـعت بــر مـعرفت بـچـربــد ؛ آنـگاه معرفتـشان سر به فلـڪ خواهـد رفـت.!

دوسـتان امـروزے مـعرفـتشـان در گـرو منـفعـتـشان اســت.. ڪافیسـت منـفـعت بــر مـعرفت بـچـربــد ؛ آنـگاه معرفتـشان سر به فلـڪ خواهـد رفـت.!

۲۴ آذر 1397
388
۱۰ خرداد 1397
663
۱۰ خرداد 1397
723