بوی دریا ، لب ساحل من دلتنگ، خیال باطل باد و بارون توی ایوون من بی تو ،من حیرون شبی آروم ولی گریون به یاد تو زیر بارون وای چقدر فاصله سخته بین دستای منو ...

بوی دریا ، لب ساحل من دلتنگ، خیال باطل باد و بارون توی ایوون من بی تو ،من حیرون شبی آروم ولی گریون به یاد تو زیر بارون وای چقدر فاصله سخته بین دستای منو اون

۲۷ اسفند 1394
65
...

...

۹ اسفند 1394
11
۹ اسفند 1394
10
هفت شهر عشق شهر اول : نگاه و دلربایے شهر دوم : دیدار و آشنایے شهر سوم : روزهاےشیرین وطلایے شهر چهارم : بهانه ، فکر جدایے شهر پنجم : بےوفایے شهر ششم : دورےو ...

هفت شهر عشق شهر اول : نگاه و دلربایے شهر دوم : دیدار و آشنایے شهر سوم : روزهاےشیرین وطلایے شهر چهارم : بهانه ، فکر جدایے شهر پنجم : بےوفایے شهر ششم : دورےو بےاعتنایے شهر هفتم : اشک ، آه ، “تنهایے

۹ اسفند 1394
37
دُخـــْتَر دآر کـــه شُدَم اگــه یه روزْ اَزَشْ شـــِیْطَنَت دیــدم بهش شک کردم . . . جاےگشْتـَنِ کـــُمُدِش . . . چک گوشـــیشُ . . . جیب لـباســاشْ . . . شبـا بالشتشو چک میــکُنَـــم ...

دُخـــْتَر دآر کـــه شُدَم اگــه یه روزْ اَزَشْ شـــِیْطَنَت دیــدم بهش شک کردم . . . جاےگشْتـَنِ کـــُمُدِش . . . چک گوشـــیشُ . . . جیب لـباســاشْ . . . شبـا بالشتشو چک میــکُنَـــم . . . مبــادآ خیس اشک باشــــــه00

۹ اسفند 1394
20
نگران نباش من یک دیوانۀ ساکتم عاشقم من خیلـــےآرامم بیاااااا تحملم سرپرشده است بتکان تنهاییم را نوازشم کن به سراغم بیا زنےاینجا دیوانۀ بودنت شده آمدنت را نزدیک کن. . .

نگران نباش من یک دیوانۀ ساکتم عاشقم من خیلـــےآرامم بیاااااا تحملم سرپرشده است بتکان تنهاییم را نوازشم کن به سراغم بیا زنےاینجا دیوانۀ بودنت شده آمدنت را نزدیک کن. . .

۹ اسفند 1394
47
اینم درخواستے دوستم گلم یسنــــا.بفرما عزیز

اینم درخواستے دوستم گلم یسنــــا.بفرما عزیز

۹ اسفند 1394
15
میدونے تو سن من شکستن یعنی چے؟ ینے بدبختے خیلیا میگن هنوز بچہ ام ولے همون خیلیا اشڪایے ڪہ من شبا تا صبح ریختمو. نریختن••• سعے ڪردم همیشہ ے خنده ےمصنوعے رولبام باشہ چون حوصله ...

میدونے تو سن من شکستن یعنی چے؟ ینے بدبختے خیلیا میگن هنوز بچہ ام ولے همون خیلیا اشڪایے ڪہ من شبا تا صبح ریختمو. نریختن••• سعے ڪردم همیشہ ے خنده ےمصنوعے رولبام باشہ چون حوصله نداشتم بہ بقیه توضیح بدم که چمه ﺣِــﺲ ﻣﯿــﮑُـﻨَــﻢ ﮔُــﻢ ﺷـُــﺪﻡ ﺍﻣّا ﺗَﻠـــﺦ ﺗَــﺮ ﺍﯾﻨــﮑــﮧ ...

۹ اسفند 1394
23
دیگر مرا به داشتن تو انتظارےنیست نه من حال عاشقےدارم نه تو لیاقت عاشق شدن

دیگر مرا به داشتن تو انتظارےنیست نه من حال عاشقےدارم نه تو لیاقت عاشق شدن

۹ اسفند 1394
41
سَعــے نَکُـن خودِتــو بہ زور تو دِل کَســـے جا کُنـے چـون جـا نمیشـــے مُچالِـــہ میشـــے

سَعــے نَکُـن خودِتــو بہ زور تو دِل کَســـے جا کُنـے چـون جـا نمیشـــے مُچالِـــہ میشـــے

۹ اسفند 1394
16
ازتنها شدن و‌تنهایےنترسید٬ تنهایےرا به سمت درک عمیق احساسات زیبا هدایت کنید و اجازه ندهید افکار منفے افسار تنهایےزندگےشما را به هر جایےکه بخواهد بکشاند. گاهے تنهایےبراےاین در زندگےاتفاق مےافتد تا انسان را با ابعاد ...

ازتنها شدن و‌تنهایےنترسید٬ تنهایےرا به سمت درک عمیق احساسات زیبا هدایت کنید و اجازه ندهید افکار منفے افسار تنهایےزندگےشما را به هر جایےکه بخواهد بکشاند. گاهے تنهایےبراےاین در زندگےاتفاق مےافتد تا انسان را با ابعاد و زیباےهاےدیگرے از درونتان آشنا کند. تنهایےنعمتےبراےشناختن است. این نعمت زیبا را با فکر کردن ...

۹ اسفند 1394
12
شِکلِ مَن باْش هَر شَب بِمیر فَرداش بیدارشو اَز سَر بِگیر

شِکلِ مَن باْش هَر شَب بِمیر فَرداش بیدارشو اَز سَر بِگیر

۹ اسفند 1394
13
گفتم :

گفتم : " خدایا " براےچےدلم راشکست ورفت..! بدون او چکار کنم..؟! گفت : هیس!! بزار بره... نگران نباش او هم براےخوشبختیش به آسمانم رو مےاندازد ..!!! وعده ما باشد براے همان روز...!!

۹ اسفند 1394
17
تنهایے...!! بی هوایے..!! ادم راخفه میکند... گاهے هوایےشدن بدون روسیاهے... ارام ارام خاموشت میکند... هستندکسانے که ازشدت دلتنگے به کما رفته اند... حرف نمیزنندفقط... راه میروند... نفس میکشند... ولےچیزےحس نمیکنند... فقط''فکر''میکنن...

تنهایے...!! بی هوایے..!! ادم راخفه میکند... گاهے هوایےشدن بدون روسیاهے... ارام ارام خاموشت میکند... هستندکسانے که ازشدت دلتنگے به کما رفته اند... حرف نمیزنندفقط... راه میروند... نفس میکشند... ولےچیزےحس نمیکنند... فقط''فکر''میکنن...

۹ اسفند 1394
20
ﯾِﻬــــﻮ ﻋَـــــﺼَﺒےﻣـــﯿﺸـَم ﯾِهــــﻮ ﻣــﯿﺮَم ﺗــــﻮ ﻓِـــﮑر ﯾِﻬــﻮ گَﻨﺪ زَده ﻣـﯿﺸِﻪ ﺗـﻮ ﻓﺎﺯم ﻭَﻟےﯾِﻬـﻮ ﺑَﻌﺪ ﺍﺯ ﭼَـﻨﺪ ﺩقیــقه ﺧﻮﺩَم ﺷُﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑُﻨَـم ﺑِﻪﺑِﮕﻮ ﺑِﺨَﻨﺪ دیوونـــه نیستــَم فقـــط کـــم اوردم..

ﯾِﻬــــﻮ ﻋَـــــﺼَﺒےﻣـــﯿﺸـَم ﯾِهــــﻮ ﻣــﯿﺮَم ﺗــــﻮ ﻓِـــﮑر ﯾِﻬــﻮ گَﻨﺪ زَده ﻣـﯿﺸِﻪ ﺗـﻮ ﻓﺎﺯم ﻭَﻟےﯾِﻬـﻮ ﺑَﻌﺪ ﺍﺯ ﭼَـﻨﺪ ﺩقیــقه ﺧﻮﺩَم ﺷُﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑُﻨَـم ﺑِﻪﺑِﮕﻮ ﺑِﺨَﻨﺪ دیوونـــه نیستــَم فقـــط کـــم اوردم..

۹ اسفند 1394
24
. این اصلا قشنگ نیست روزگار طورےباهات تاکنه، که همه ے اونایے که عاشقشون بودےیروز... بفهمے اشتباه زندگیت بودن نه بهتریناے زندگیت!

. این اصلا قشنگ نیست روزگار طورےباهات تاکنه، که همه ے اونایے که عاشقشون بودےیروز... بفهمے اشتباه زندگیت بودن نه بهتریناے زندگیت!

۹ اسفند 1394
37
# گلدان های قابل رشد این گلدان خلاقانه که

# گلدان های قابل رشد این گلدان خلاقانه که "رشد" نام دارد از هنر اریگامی ژاپنی الهام گرفته شده است و همراه با گیاه داخلش رشد می کند و گسترش می یابد تا خاک و ریشه بیشتری را در خود جای دهد. طراحان گلدان می گویند: "در طبیعت همه چیز ...

۹ اسفند 1394
44
چقدر دخترانگے هایم مردانگے هایــت را کم دارد! این روزهایے که دنیــا ظـــرافتم را نادیده گـــرفته و از من مبارزه ے مردانــه مے خواهد...

چقدر دخترانگے هایم مردانگے هایــت را کم دارد! این روزهایے که دنیــا ظـــرافتم را نادیده گـــرفته و از من مبارزه ے مردانــه مے خواهد...

۹ اسفند 1394
12
سلاام دوستای گلم روزتون بخیر.. یه زحمتی داشتم واستوون..دوست من آیلین جووو تازه وارده.. لطف کنید لایک و دنبالش کنید.. کامنت بزارین هم خودم هم خودش جبران میکنیم...فداااتوون.. http://www.wisgoon.com/pin/12413114/

سلاام دوستای گلم روزتون بخیر.. یه زحمتی داشتم واستوون..دوست من آیلین جووو تازه وارده.. لطف کنید لایک و دنبالش کنید.. کامنت بزارین هم خودم هم خودش جبران میکنیم...فداااتوون.. http://www.wisgoon.com/pin/...

۹ اسفند 1394
15
ﻥ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺪ” ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻡ “ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﻥ ﺁﻣﺪ” ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ ...

ﻥ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺪ” ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻡ “ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﻥ ﺁﻣﺪ” ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ‌ﺍﺵ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﺋﯿﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ...

۹ اسفند 1394
11