۱۳ اردیبهشت 1396
7K
yes😎

yes😎

۵ اردیبهشت 1396
7K
تولدم مبارک🍞🎈😐

تولدم مبارک🍞🎈😐

۱۳ اسفند 1395
9K
من آن پسری نیستم کہ خیانت میکنــد من آن پسری نیستم کہ با چند دختر حرف میزند من آن پسری نیستم کہ بی غیرت است... من دخترم اصلا:|

من آن پسری نیستم کہ خیانت میکنــد من آن پسری نیستم کہ با چند دختر حرف میزند من آن پسری نیستم کہ بی غیرت است... من دخترم اصلا:|

۳۰ بهمن 1395
8K
تولدت مبارک کصااافطططط😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😫😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😫😍😫😍

تولدت مبارک کصااافطططط😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😫😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😫😍😫😍

۲۵ بهمن 1395
8K
قاتل و مقتول😂

قاتل و مقتول😂

۱۹ بهمن 1395
8K
#BARCA😎

#BARCA😎

۱۹ بهمن 1395
9K
۱۹ بهمن 1395
7K
من فدات بشم😢😢😢💔💔💔 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

من فدات بشم😢😢😢💔💔💔 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

۱۶ بهمن 1395
8K
happy birth day my love😍

happy birth day my love😍

۱۴ بهمن 1395
8K
😍😍😍

😍😍😍

۱۱ بهمن 1395
8K
بابا گل نبود چتونه نمیدونم بزارم تو قسمت طنز یا فوتبال یا هنردمندان😏 #داورسلونا

بابا گل نبود چتونه نمیدونم بزارم تو قسمت طنز یا فوتبال یا هنردمندان😏 #داورسلونا

۱۱ بهمن 1395
8K
😂😂😂😁

😂😂😂😁

۱۱ بهمن 1395
9K
😍😍😍😍😍

😍😍😍😍😍

۱۰ بهمن 1395
7K
😎😍

😎😍

۱۰ بهمن 1395
7K
۹ بهمن 1395
8K
۹ بهمن 1395
8K
دو هفته دیگه سگه مسی رو میگیره دستش باهاش عکس میندازه😐

دو هفته دیگه سگه مسی رو میگیره دستش باهاش عکس میندازه😐

۷ بهمن 1395
8K
😍💪

😍💪

۵ بهمن 1395
8K
دو دقیقه دیگه برگه هارو جمع میکنم😐

دو دقیقه دیگه برگه هارو جمع میکنم😐

۵ بهمن 1395
9K