سر کلاس فیزیک چه هنر نمایی کردم خیر سرم تجربی می خونم با این وضع مگه کی پاپ می ذاره درس ب خونی؟ :/

سر کلاس فیزیک چه هنر نمایی کردم خیر سرم تجربی می خونم با این وضع مگه کی پاپ می ذاره درس ب خونی؟ :/

۲۰ مهر 1396
519
ته یون ژیگولی

ته یون ژیگولی

۱۹ مهر 1396
471
#shinhye

#shinhye

۱۹ مهر 1396
474
#amber

#amber

۱۸ مهر 1396
551
#amber

#amber

۱۸ مهر 1396
549
آمبر با هاسکی وووی سگه موردعلاقه ی من #amber

آمبر با هاسکی وووی سگه موردعلاقه ی من #amber

۱۸ مهر 1396
608
#f(x)

#f(x)

۱۸ مهر 1396
484
زبونم تند نیست سختی دنیا تلخش کرده.... پس به خودت نگیر بفهم... مقصر من نیستم😔 #jennie

زبونم تند نیست سختی دنیا تلخش کرده.... پس به خودت نگیر بفهم... مقصر من نیستم😔 #jennie

۱۷ مهر 1396
470
#jimin

#jimin

۱۷ مهر 1396
479
#jennie

#jennie

۱۷ مهر 1396
478
#Rose

#Rose

۱۷ مهر 1396
470
#roes

#roes

۱۷ مهر 1396
486
#jimin

#jimin

۱۷ مهر 1396
474
#jenisa

#jenisa

۱۷ مهر 1396
488
#jennie

#jennie

۱۷ مهر 1396
467
#lisa

#lisa

۱۷ مهر 1396
467
#jennie

#jennie

۱۷ مهر 1396
477
#jennie

#jennie

۱۷ مهر 1396
470
وای چه عشقی شده... #jennie

وای چه عشقی شده... #jennie

۱۷ مهر 1396
495
#jennie

#jennie

۱۷ مهر 1396
467