سر رشته ی شادیست خیال خوش تو... [مولانا] Join us:) 🆔 @TEXT_SICK3

سر رشته ی شادیست خیال خوش تو... [مولانا] Join us:) 🆔 @TEXT_SICK3

۷ اردیبهشت 1396
53
😻❤️ 🆔 @TEXT_SICK3

😻❤️ 🆔 @TEXT_SICK3

۷ اردیبهشت 1396
6
✨ عهدِ تو و توبه‌ی من از عشق می‌بینم و هر دو بی ثبات است - سعدی 🆔 @TEXT_SICK3

✨ عهدِ تو و توبه‌ی من از عشق می‌بینم و هر دو بی ثبات است - سعدی 🆔 @TEXT_SICK3

۷ اردیبهشت 1396
8
//- ازدلم پرسیدم عشق راخلاصه کن😊🙈 //- گفت آغازکسی باش که پایان توباشد😘😍 ┄┅┄┅┄ ❥❤❥ ┄┅┄┅┄ 🆔 @TEXT_SICK3

//- ازدلم پرسیدم عشق راخلاصه کن😊🙈 //- گفت آغازکسی باش که پایان توباشد😘😍 ┄┅┄┅┄ ❥❤❥ ┄┅┄┅┄ 🆔 @TEXT_SICK3

۷ اردیبهشت 1396
7