ɓℓσσɱ...

Shokouh.R

هرگز خودتان را با هیچ کس دیگر در این جهان مقایسه☟ نکنید
اگر این کار را بکنید به خودتان توهین کرده اید
“بیل گیتس”
خردادی🕉
فالو=فالو

🔴 هرگز منتظر فرداهای خیالی نباش سهم خودت را از شادی های زندگی ☑ ️همین امروز بگیر

🔴 هرگز منتظر فرداهای خیالی نباش سهم خودت را از شادی های زندگی ☑ ️همین امروز بگیر

۱ روز پیش
2K
#back_ground

#back_ground

۱ روز پیش
2K
#back_ground

#back_ground

۱ روز پیش
2K
#back_ground

#back_ground

۱ روز پیش
3K
#back_ground

#back_ground

۱ روز پیش
3K
تنها راهی که میشه یه زندگی بهترداشت اینه که رشد کنیم تنها راهی که میشه رشد کرد اینه که تغییر کنیم و تنها راهی که میشه تغییر کرد اینه که چیزهای جدید یاد بگیریم.

تنها راهی که میشه یه زندگی بهترداشت اینه که رشد کنیم تنها راهی که میشه رشد کرد اینه که تغییر کنیم و تنها راهی که میشه تغییر کرد اینه که چیزهای جدید یاد بگیریم.

۱ روز پیش
3K
🔺 شکست بیش از موفقیت آموزنده است کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند هرگز به جایی نمی رسد... راکفلر

🔺 شکست بیش از موفقیت آموزنده است کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند هرگز به جایی نمی رسد... راکفلر

۱ روز پیش
2K
🔹 ️کشاورزی مشغول پاشیدن بذر بود ثروتمند مغروری به او رسید و با تکبر گفت: 🔸 ️بکار، که از تو کاشتن است و از ما خوردن! 🔸 ️کشاورز نگاه معناداری به او انداخت و گفت: ...

🔹 ️کشاورزی مشغول پاشیدن بذر بود ثروتمند مغروری به او رسید و با تکبر گفت: 🔸 ️بکار، که از تو کاشتن است و از ما خوردن! 🔸 ️کشاورز نگاه معناداری به او انداخت و گفت: دارم یونجه میکارم

۵ روز پیش
4K
صبر هم گونه ای از عمل است.

صبر هم گونه ای از عمل است.

۵ روز پیش
2K
۷ روز پیش
3K
⭕ سکوت در اثر بستن دهان نیست؛ در اثر باز کردن فکر است، هر چه فکر بازتر، سکوت بیشتر، هر چه فکر بسته تر، دهان بازتر!

⭕ سکوت در اثر بستن دهان نیست؛ در اثر باز کردن فکر است، هر چه فکر بازتر، سکوت بیشتر، هر چه فکر بسته تر، دهان بازتر!

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
Life is short spend it with people who make you laugh and feel loved زندگی کوتاهه با آدمایی بگذرونش که بخندوننت و باعث بشن حس کنی دوست داشته شدی .

Life is short spend it with people who make you laugh and feel loved زندگی کوتاهه با آدمایی بگذرونش که بخندوننت و باعث بشن حس کنی دوست داشته شدی .

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
3K
#back_ground

#back_ground

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
#back_ground

#back_ground

۱ هفته پیش
3K
#back_ground

#back_ground

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K