براے زندگے نہ سقف مے خواهم نہ زمین... ❤نقشه ے جغرافیایے دستانت ❤برایم ڪافیست...A♥️

براے زندگے نہ سقف مے خواهم نہ زمین... ❤نقشه ے جغرافیایے دستانت ❤برایم ڪافیست...A♥️

۱ هفته پیش
3K
یکی باید باشه عین مولانا دوستت داشته باشه، اون موقع که میگه: ناز کُنی؛ نَظر کُنی؛ قَهر کُنی؛ ستم کُنی گر که جَفا، گر که وَفا، از تو حذَر نمی‌کنم!

یکی باید باشه عین مولانا دوستت داشته باشه، اون موقع که میگه: ناز کُنی؛ نَظر کُنی؛ قَهر کُنی؛ ستم کُنی گر که جَفا، گر که وَفا، از تو حذَر نمی‌کنم!

۱ هفته پیش
4K
تمام رویاهای ما میتوانند محقق شوند اگرما شجاعت دنبال کردن آنها راداشته باشیم.🤗

تمام رویاهای ما میتوانند محقق شوند اگرما شجاعت دنبال کردن آنها راداشته باشیم.🤗

۱ هفته پیش
4K