اوخی😔 😂 😂

اوخی😔 😂 😂

۱ روز پیش
4K
نت قطع همه اومدن اینجا 😁

نت قطع همه اومدن اینجا 😁

۲ روز پیش
3K
دیگه دستمون به هیجا بند نیست حداقل خودمون به همدیگر کمک کنیم 🙂

دیگه دستمون به هیجا بند نیست حداقل خودمون به همدیگر کمک کنیم 🙂

۱ روز پیش
3K
عکس غذا و عاشقانه ، یکیم فک کنم تازه کات کرده ما رو به فنا داده 😒

عکس غذا و عاشقانه ، یکیم فک کنم تازه کات کرده ما رو به فنا داده 😒

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
4K
روزگار بدی برای دخترهاست ... ریشو می بینی، می ترسی ... لباس روی شلوار می بینی، می ترسی ... ژیگول می بینی، می ترسی ... ماشین مدل بالا از کنارت رد می شه تو خیابون، ...

روزگار بدی برای دخترهاست ... ریشو می بینی، می ترسی ... لباس روی شلوار می بینی، می ترسی ... ژیگول می بینی، می ترسی ... ماشین مدل بالا از کنارت رد می شه تو خیابون، می ترسی ... ماشین قراضه رد می شه، می ترسی ... موتوری با اون نگاه ...

۳ روز پیش
51K
۳ روز پیش
2K
در چنین روزی در سال ۲۰۰۶، مارسلو به رئال پیوست😍

در چنین روزی در سال ۲۰۰۶، مارسلو به رئال پیوست😍

۳ روز پیش
3K
میدونی بن‌بست زندگی کجاست؟ وقتیه که نه حق رسیدن بهت دارمو نه توان فراموش کردنت...💔

میدونی بن‌بست زندگی کجاست؟ وقتیه که نه حق رسیدن بهت دارمو نه توان فراموش کردنت...💔

۵ روز پیش
3K
همه برن به جهنم وقتی تو نیستی (:

همه برن به جهنم وقتی تو نیستی (:

۴ روز پیش
2K
۲۷ تیر 1398
1K
مشتی من همونیَم که بغض خفش میکنه ولی غروروش قَهقَهه میزنه👐 🏿 ✨ 🍷

مشتی من همونیَم که بغض خفش میکنه ولی غروروش قَهقَهه میزنه👐 🏿 ✨ 🍷

۵ مرداد 1398
1K
بسلامتی روز مرگم😔 💔

بسلامتی روز مرگم😔 💔

۲ شهریور 1398
1K
🙃 🙃

🙃 🙃

۲ هفته پیش
1K
دیگع ~حتی >حوصله} زندگی♡ رو هم ندارم》

دیگع ~حتی >حوصله} زندگی♡ رو هم ندارم》

۲ هفته پیش
3K
ما خوبیما ولی بقیه لاشی پَسَندَن😼 👊 🏻 🇨 🇷 🌪 🛠

ما خوبیما ولی بقیه لاشی پَسَندَن😼 👊 🏻 🇨 🇷 🌪 🛠

۱ هفته پیش
3K
یکی بهم گفت بی احساسی گفتم: درحدی نیستی که بخوام حست کنم چه برسه به این که احساسمو خرجت کنم😏 🔞 🍃

یکی بهم گفت بی احساسی گفتم: درحدی نیستی که بخوام حست کنم چه برسه به این که احساسمو خرجت کنم😏 🔞 🍃

۱ هفته پیش
5K
یعنی میدونه هنوزم همه چیزمه؟:)

یعنی میدونه هنوزم همه چیزمه؟:)

۴ روز پیش
2K