بچه جنوب( خوزسـ

Rezayasi

بیقرار هیچ قراری نبوده ام
مگر قراری که با تو بستم و هرگز نیامد👇

خوزستانی ام..بهبهانی ام..از قوم بزرگ لر.. بختیاری و بویراحمدی ام ..ساکن بندرامام کارمند پتروشیمی
متاهل
دریا و من چقدر شبیه ایم گر چه باز
من سخت بیقرارم و او بی قرار نیست

بااو چه خوب میشود ازحال خویش گفت
دریا که از اهالی این روزگار نیست...

موردی پیدا نشد