RaaGNaaR

RaaGNaaR

اگه به تو نمیرسم
این دیگه قسمت منه
نخواستم اینجوری بشه
این از بخت بدِ منه
قد یه دنیا غم دارم
اگه نبینمت یه روز
چطور دلت اومد بری
عاشق چشماتم هنوز
فکر نمیکردم که یه روز
اینجوری تنبیه بشم
به جرم دوس داشتن تو
اینجوری تحقیر بشم
قد یه دنیا غم دارم
اگه نبینمت یه روز
چطور دلت اومد بری
عاشق چشماتم هنوز
دار و ندارمو میدم
ولی چشماتو نبند
دار و ندارِ من تویی
به گریه های من نخند
از همه دنیا من فقط
دلخوش تو بودم ولی
دلخوشی تو نبودم
دوستم نداشتی یکمی
@MaLiHeH1111 ❤

این حساب کاربری خصوصی میباشد