REZa_brg

زندگی آنیست و آنی نیست که تو می اندیشی👑 نفسمے Rجونم😙

جایی که یار نیست، دلم را قرار نیست ، من آزموده ام دلِ خود را هــــــزار بار.^^ - #رهاااا

جایی که یار نیست، دلم را قرار نیست ، من آزموده ام دلِ خود را هــــــزار بار.^^ - #رهاااا

۵ بهمن 1398
34K
هر کس به سهم خود از دنیا چیزی برمیدارد من از دنیا

هر کس به سهم خود از دنیا چیزی برمیدارد من از دنیا "دست" برداشتم.✔ ️💔 #رهاااا

۵ بهمن 1398
28K