داریخدیم دا 😣

داریخدیم دا 😣

#شیک پوش

#شیک پوش

#شیک پوش

#شیک پوش

غرور ینی مالکش باشی و همه دنبالش باشن💫

غرور ینی مالکش باشی و همه دنبالش باشن💫

☜دم خودمون گرم که ⇦نه فیکیم✘ ⇦نه آسیم♠ ⇦نه خاصیم♥ ☜ما اینم↓ ⇦یه تخس با کلاسیم ツ

☜دم خودمون گرم که ⇦نه فیکیم✘ ⇦نه آسیم♠ ⇦نه خاصیم♥ ☜ما اینم↓ ⇦یه تخس با کلاسیم ツ

چقدر این دوست داشتن های‌ بی دلیل خوب است،مثل باران بی سوال**بارانی که هی ارام وشمرده شمرده می بارد،باران که می بارد تمامکوچه های‌ شهر پر از فریاد من است،که می گویم : «من تنها ...

چقدر این دوست داشتن های‌ بی دلیل خوب است،مثل باران بی سوال**بارانی که هی ارام وشمرده شمرده می بارد،باران که می بارد تمامکوچه های‌ شهر پر از فریاد من است،که می گویم : «من تنها نیستم،فقط منتظرم»

یک نفر هست که خود نیست ! ولی خاطره اش ، صبح هر روز مرا سخت بغل می گیرد …

یک نفر هست که خود نیست ! ولی خاطره اش ، صبح هر روز مرا سخت بغل می گیرد …

دلبستن ب کلاغی ک دل دارد بهتر از دلبستن ب طاووسی است ک تنها زیبایی دارد...!!!

دلبستن ب کلاغی ک دل دارد بهتر از دلبستن ب طاووسی است ک تنها زیبایی دارد...!!!

چقدر زندگی قشنگ می شود وقتی کسی را داشته باشی که پا به پای تو دیوانگی کند!

چقدر زندگی قشنگ می شود وقتی کسی را داشته باشی که پا به پای تو دیوانگی کند!

بَعضیارو گُذاشیم کِنار هَمون کِنارَم بِ گَند کِشیدَن👽

بَعضیارو گُذاشیم کِنار هَمون کِنارَم بِ گَند کِشیدَن👽

کدوم؟؟؟😶 😶

کدوم؟؟؟😶 😶

کجاشی؟🤔

کجاشی؟🤔

والادا😑

والادا😑

#شیک پوش

#شیک پوش

سنه خاطر گوزلیم دونیانی ویران ائدرم غمین اولسا بله جاندان سنی درمان ائدرم سیلرم گوزیاشینی آغلاسان آغلار اورگیم منی سئوسن اگر، اوز جانیمی قوربان ائدرم

سنه خاطر گوزلیم دونیانی ویران ائدرم غمین اولسا بله جاندان سنی درمان ائدرم سیلرم گوزیاشینی آغلاسان آغلار اورگیم منی سئوسن اگر، اوز جانیمی قوربان ائدرم

#شیک پوش

#شیک پوش

#شیک پوش

#شیک پوش

حکایت بعضیا

حکایت بعضیا