جان کوچیکه

MohammadMahdi-14

آنکه را بزرگ کنی💝 جوگیر نشود آرزوست😔 (بکوب)
👇
👇
👇
به خونه ی خودت خوش اومدی😚
قانون هام:📚
1لایک=2لایک👍 =👍 👍 پرو بازی=بلاک 😈
باهام دوست شی ضرر نمی کنی💝
خوصوصیاتم:😊
همه جوره رفیقتم😊 😚
همیشه سعی میکنم شاد باشم و شادیه مردم رو ببینم😊
💖 مث ماه تو آسمون تنهاهم ولی میدرخشم 💖
💙 ا💙 س💙 ت💙 ق💙 ل💙 ا💙 ل💙
ر💜 ئ💜 ا💜 ل💜 م💜 ا💜 د💜 ر💜 ی💜 د

این حساب کاربری خصوصی میباشد