Mohaddes.bano

#tabriz
#1999_10_21

 چرا از رفتار آدما ناراحت میشین؟
از خودتون ناراحت شین‌ که به آدمای اشتباه بها دادین...
والا

روزتون پر از خنده🌷 .
http://wisgoon.com/pin/19191617/


این حساب کاربری خصوصی میباشد