کاش تمام ارزو ها برآورده میشدند

کاش تمام ارزو ها برآورده میشدند

۱۱ ساعت پیش
1K
هَر چیزی کِ نَکُشَتَم قَوی تَرَم میکُنِ

هَر چیزی کِ نَکُشَتَم قَوی تَرَم میکُنِ

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
هَر کی میخَندِ کِ خوشحال نیس

هَر کی میخَندِ کِ خوشحال نیس

۲ روز پیش
3K
چِشات قَشَنگتَرین سیاهیِ سَرنِوِشتَم بود

چِشات قَشَنگتَرین سیاهیِ سَرنِوِشتَم بود

۳ روز پیش
1K
دوسِت دارَم

دوسِت دارَم

۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
1K
ما از سنگیم تو هرچی میخای بگو

ما از سنگیم تو هرچی میخای بگو

۴ روز پیش
2K
وَقتی اَرزِش خُدِتُ بِفَمی سَختِ پیشِ کَسایی بِمونی کِ اَرزِشِتُ نِمیفَمَن

وَقتی اَرزِش خُدِتُ بِفَمی سَختِ پیشِ کَسایی بِمونی کِ اَرزِشِتُ نِمیفَمَن

۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
کاش اَلان چِشات و صِدات رو داشتَم

کاش اَلان چِشات و صِدات رو داشتَم

۴ روز پیش
2K
شایَد بِتونی قِیدِشو بِزَنی وَلی چِشم دیدَنِشو با کَس دیگِ ای نَداری

شایَد بِتونی قِیدِشو بِزَنی وَلی چِشم دیدَنِشو با کَس دیگِ ای نَداری

۴ روز پیش
3K
برای آدم ها همانی باش ک برایت هستند بیشتر ک باشی سوتفاهم میشود

برای آدم ها همانی باش ک برایت هستند بیشتر ک باشی سوتفاهم میشود

۴ روز پیش
2K
sometimes I think sometimes I don't

sometimes I think sometimes I don't

۴ روز پیش
2K
I live you until the day I die

I live you until the day I die

۴ روز پیش
3K
بزرگترین دروغی ک گفتی چی بوده؟ _خوبم(:/

بزرگترین دروغی ک گفتی چی بوده؟ _خوبم(:/

۵ روز پیش
2K
شادی زندگیت ب کیفیت افکارت بستگی داره

شادی زندگیت ب کیفیت افکارت بستگی داره

۵ روز پیش
2K
دوصِت دارَم سادِ اَما خالِصانِ

دوصِت دارَم سادِ اَما خالِصانِ

۵ روز پیش
2K
رَنگِ دُنیایِ مَن رَنگِ چِشاتِ

رَنگِ دُنیایِ مَن رَنگِ چِشاتِ

۵ روز پیش
2K
حال دلم بدتر

حال دلم بدتر

۵ روز پیش
2K