M.H.M12400
خــــــادم الشـــ❥ـــــهداءM.H.M12400@
ما اگر سر سفره شهدا نشسته ایم
مهمان شهدائیم واین خدمت را خود
به جان ودل خریده ایم نه اینکه
آنان کسی رابه کار گرفته اند

«ما افتخارمان خادمی شهداست»


#فدایی_و_مطیع_سیدعلی✌ ️

التمـــاس دعـــا....
یــا علــــی (ع)
8دیEsf. ღ
23دنبال شده‌ها
262دنبال کننده گان
578مطلب
302kامتیاز