گالری‌چیه!📷💎💞 عکست‌باید‌توکیف‌پولَم‌باشه^^ 🌸💵😻💜☁️

گالری‌چیه!📷💎💞 عکست‌باید‌توکیف‌پولَم‌باشه^^ 🌸💵😻💜☁️

۱۱ خرداد 1398
2K
همـہ یِ مـا یـہ رویـایـی داریـم 🎀💎 ڪـہ بـاهـاش حالمـون خوبـہ🍊🍼 رویـای مـن تـــ∞ـــویـی 🌻💜

همـہ یِ مـا یـہ رویـایـی داریـم 🎀💎 ڪـہ بـاهـاش حالمـون خوبـہ🍊🍼 رویـای مـن تـــ∞ـــویـی 🌻💜

۱۱ خرداد 1398
2K
بـَهـار اِدآمـِه‍ پیـْرآهـَنِ تــُـوسـتْ رویـِ زَمیـْن 🌸🌈🌻💕💜 #پروفایل #دخترونه #بنفش #عاشقانه #لاکچری 🎀🎀

بـَهـار اِدآمـِه‍ پیـْرآهـَنِ تــُـوسـتْ رویـِ زَمیـْن 🌸🌈🌻💕💜 #پروفایل #دخترونه #بنفش #عاشقانه #لاکچری 🎀🎀

۲۴ اردیبهشت 1398
2K
-ɪ ᴘʀᴏᴍɪѕᴇ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴛ ʏᴏᴜ ɢᴏ 🌸💍💛 #پروفایل #دخترونه #زرد #دپ #لاکچری 💎🌹

-ɪ ᴘʀᴏᴍɪѕᴇ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴛ ʏᴏᴜ ɢᴏ 🌸💍💛 #پروفایل #دخترونه #زرد #دپ #لاکچری 💎🌹

۲۳ فروردین 1398
2K
If you're a diamond 💎 A piece of my crown 👑💘

If you're a diamond 💎 A piece of my crown 👑💘

۲۳ فروردین 1398
2K
نــارنـجـی دلـم میـخـواسـت ⚡🌸💧 بیـنِ خـنـده‌ هـا و مـوهـات اسـمِ تـو را صـدا کنـم 🌱💛 و وقـتـی گفتـی جـانـم، جـانَـم را از نـبـودنـت نـجـات دهـم 😻💍🌹💕

نــارنـجـی دلـم میـخـواسـت ⚡🌸💧 بیـنِ خـنـده‌ هـا و مـوهـات اسـمِ تـو را صـدا کنـم 🌱💛 و وقـتـی گفتـی جـانـم، جـانَـم را از نـبـودنـت نـجـات دهـم 😻💍🌹💕

۱۲ فروردین 1398
2K
جُـفـتِ مـَـنــِه‍ اونــ💙 bff#👶🏝💎

جُـفـتِ مـَـنــِه‍ اونــ💙 bff#👶🏝💎

۴ فروردین 1398
2K
نِگـرآنـ بآشـ حݪـ نمـیشهـ 🌸 #پروفایل #دخترونه #لاکچری #بی_اف_اف #رفیق #همیشگی #عشق 🐝 💜

نِگـرآنـ بآشـ حݪـ نمـیشهـ 🌸 #پروفایل #دخترونه #لاکچری #بی_اف_اف #رفیق #همیشگی #عشق 🐝 💜

۲۲ اسفند 1397
2K
کِ مَن‍ـ موُج‍ شَـم‍ تـو مـوُهـآتْ 🌊🌈 ‏وَ بَغَلـِتْ سآحـِل‍ آرامِشَم‍ شـِه‍ 😻💍🌧💙 #پروفایل #دخترونه #آبی #دریا #ساحل #موج #عشق 💘💘

کِ مَن‍ـ موُج‍ شَـم‍ تـو مـوُهـآتْ 🌊🌈 ‏وَ بَغَلـِتْ سآحـِل‍ آرامِشَم‍ شـِه‍ 😻💍🌧💙 #پروفایل #دخترونه #آبی #دریا #ساحل #موج #عشق 💘💘

۲۰ اسفند 1397
2K
ɪ ʜᴏᴘᴇ ᴛʜᴀᴛ sᴏᴍᴇᴅᴀʏ ᴡᴇʟʟ sʜᴀʀᴇ ᴀ ʜᴏᴍᴇ 😻🌈💍💘

ɪ ʜᴏᴘᴇ ᴛʜᴀᴛ sᴏᴍᴇᴅᴀʏ ᴡᴇʟʟ sʜᴀʀᴇ ᴀ ʜᴏᴍᴇ 😻🌈💍💘

۱۳ اسفند 1397
2K
「 🌸」 YᎾᏌ ᎪᎡᎬ Ꭺ ᎠᏆᎪᎷᎾNᎠ 「 💎」 「 💎」 ᎢᎻᎬY ᏟᎪN'Ꭲ ᏴᎡᎬᎪK YᎾᏌ 「 🌸」 #پروفایل #دخترونه #فیک #بنفش #دپ #بیو #لاکچری 💜

「 🌸」 YᎾᏌ ᎪᎡᎬ Ꭺ ᎠᏆᎪᎷᎾNᎠ 「 💎」 「 💎」 ᎢᎻᎬY ᏟᎪN'Ꭲ ᏴᎡᎬᎪK YᎾᏌ 「 🌸」 #پروفایل #دخترونه #فیک #بنفش #دپ #بیو #لاکچری 💜

۷ اسفند 1397
2K
بِهتَرین‍ جآیگـُزین‍ بَـرآی‍ تـِلگرآم‍ هَم‍خـوُنِـه‍ شُـدَن‍ بآ تـوُعِه‍ 😻💍⚡🌧💜

بِهتَرین‍ جآیگـُزین‍ بَـرآی‍ تـِلگرآم‍ هَم‍خـوُنِـه‍ شُـدَن‍ بآ تـوُعِه‍ 😻💍⚡🌧💜

۷ اسفند 1397
2K
رٰاهی‍ کِ میرَم‍ تَهِش‍ْ خوُبی‍ نیستْ وَلی‍ جادَش‍ْ قشَنگِه‍ 😻🌈💐💸💜 #پروفایل #دخترونه #بنفش #عاشقانه #دپ 💕💕

رٰاهی‍ کِ میرَم‍ تَهِش‍ْ خوُبی‍ نیستْ وَلی‍ جادَش‍ْ قشَنگِه‍ 😻🌈💐💸💜 #پروفایل #دخترونه #بنفش #عاشقانه #دپ 💕💕

۶ اسفند 1397
2K
-2◍⃟💜

-2◍⃟💜

۲۹ بهمن 1397
2K
-1◍⃟💜

-1◍⃟💜

۲۹ بهمن 1397
2K
مـن بهتـریـن نیـستمـ 👑 💦 امـا قــولـ میــدمــ 🌸 🏝 بــآ تمـامهـ #وجـودمــ از تهـ دلــ ❤🤘 #دوسـتـ داشتـهـ بــاشـمـ 🦄💕💍

مـن بهتـریـن نیـستمـ 👑 💦 امـا قــولـ میــدمــ 🌸 🏝 بــآ تمـامهـ #وجـودمــ از تهـ دلــ ❤🤘 #دوسـتـ داشتـهـ بــاشـمـ 🦄💕💍

۲۱ بهمن 1397
2K
мy lιттle world Iт'ѕ ғυll oғ yoυ 😻💍🍰🌈🌻💝

мy lιттle world Iт'ѕ ғυll oғ yoυ 😻💍🍰🌈🌻💝

۲۱ بهمن 1397
2K
ᏊᏫᏊ 😻💍🎉🌻💘 #پروفایل #دخترونه #ولنتاین #عاشقانه #لاو 🌛💙

ᏊᏫᏊ 😻💍🎉🌻💘 #پروفایل #دخترونه #ولنتاین #عاشقانه #لاو 🌛💙

۱۵ بهمن 1397
2K
ᏊᏫᏊ 😻💍🎉🌻💘 #پروفایل #دخترونه #ولنتاین #عاشقانه #لاو 🌛💙

ᏊᏫᏊ 😻💍🎉🌻💘 #پروفایل #دخترونه #ولنتاین #عاشقانه #لاو 🌛💙

۱۵ بهمن 1397
2K
ᏊᏫᏊ 😻💍🎉🌻💘 #پروفایل #دخترونه #ولنتاین #عاشقانه #لاو 🌛💙

ᏊᏫᏊ 😻💍🎉🌻💘 #پروفایل #دخترونه #ولنتاین #عاشقانه #لاو 🌛💙

۱۵ بهمن 1397
2K