#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۲ ساعت پیش
1K
وقتی از در خانه تان میگذرم قبلم چنان می زند که انگار پر گرفته پرواز خواهد کرد طاهره عزیزم گوش کن من خواهم مرد تو نیز خواهی مرد تو و من نیست خواهیم شد من ...

وقتی از در خانه تان میگذرم قبلم چنان می زند که انگار پر گرفته پرواز خواهد کرد طاهره عزیزم گوش کن من خواهم مرد تو نیز خواهی مرد تو و من نیست خواهیم شد من که حالا برای تو نامه می نویسم خواهم پوسید پستان های برجسته تو نیز زیر ...

۱۲ ساعت پیش
6K
وقتی از در خانه تان میگذرم قبلم چنان می زند که انگار پر گرفته پرواز خواهد کرد طاهره عزیزم گوش کن من خواهم مرد تو نیز خواهی مرد تو و من نیست خواهیم شد من ...

وقتی از در خانه تان میگذرم قبلم چنان می زند که انگار پر گرفته پرواز خواهد کرد طاهره عزیزم گوش کن من خواهم مرد تو نیز خواهی مرد تو و من نیست خواهیم شد من که حالا برای تو نامه می نویسم خواهم پوسید پستان های برجسته تو نیز زیر ...

۱۲ ساعت پیش
6K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۳ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۳ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۴ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۴ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۴ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۴ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۴ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۴ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۴ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۴ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۴ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۴ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۱۴ ساعت پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۳ روز پیش
2K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۳ روز پیش
3K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۳ روز پیش
3K
#mrblue #Everything_Dies

#mrblue #Everything_Dies

۳ روز پیش
3K