بای ویسگون💗

بای ویسگون💗

۱۲ تیر 1397
306
جیب الکاس جیبه😂 🏆

جیب الکاس جیبه😂 🏆

۱۰ تیر 1397
314
❤ #محمد_عساف

❤ #محمد_عساف

۱۰ تیر 1397
395
۱۰ تیر 1397
303
ضحکه ابوی جنه اشعاد یتکلم؟🌸

ضحکه ابوی جنه اشعاد یتکلم؟🌸

۹ تیر 1397
445
#محمد_عساف

#محمد_عساف

۹ تیر 1397
383
إن لعینیها ڪیان..♪

إن لعینیها ڪیان..♪

۸ تیر 1397
295
صوت واحد و فرحة وطن ❤ #محمد_عساف

صوت واحد و فرحة وطن ❤ #محمد_عساف

۱ تیر 1397
393
عالی بودید ، در مقابل تیمی مثل اسپانیا مردانه جنگیدید.. دمتون گـــــــ🔥 ــــــرم

عالی بودید ، در مقابل تیمی مثل اسپانیا مردانه جنگیدید.. دمتون گـــــــ🔥 ــــــرم

۳۱ خرداد 1397
297
ماوحشناک..؟! #محمد_عساف

ماوحشناک..؟! #محمد_عساف

۳۰ خرداد 1397
384
بس عایزین شارلی شابلین یجی یتفلسف علینا..؟!

بس عایزین شارلی شابلین یجی یتفلسف علینا..؟!

۳۰ خرداد 1397
304
اکتملت احادیث الزمان من لسان للسان

اکتملت احادیث الزمان من لسان للسان

۳۰ خرداد 1397
302
#أحواز #اهواز #خوزستان

#أحواز #اهواز #خوزستان

۲۹ خرداد 1397
331
إلا بذکر الله...

إلا بذکر الله...

۲۹ خرداد 1397
304
الموال لما یکون بصوت #محمد_عساف یخلیک تتمنی تبنی بیت أحلامک فی حنجرته..🎵 🎤

الموال لما یکون بصوت #محمد_عساف یخلیک تتمنی تبنی بیت أحلامک فی حنجرته..🎵 🎤

۲۹ خرداد 1397
390
عندما لا یفهمک أحد، جرب السجود و حادث رب الوجود..²⁴⁴♪°

عندما لا یفهمک أحد، جرب السجود و حادث رب الوجود..²⁴⁴♪°

۲۹ خرداد 1397
300
عندما سألونی عن الجمال ،وصفت بسمتها..★♪♡

عندما سألونی عن الجمال ،وصفت بسمتها..★♪♡

۲۹ خرداد 1397
312
و أراقب عدالة السماء..²⁴⁴♡🌼

و أراقب عدالة السماء..²⁴⁴♡🌼

۲۹ خرداد 1397
304
#صباح_الخیر ...#محمد_عساف

#صباح_الخیر ...#محمد_عساف

۲۹ خرداد 1397
413
مقدماً عید فطر سعید علی الجمیع و عساکم من عواده..😙

مقدماً عید فطر سعید علی الجمیع و عساکم من عواده..😙

۲۴ خرداد 1397
298