FarhoodAbdirad

F.A.R2411

تکرارِ هر روزهِ یه تکرار،به نام زندگی!

اندکی شاعر/اندکی نویسنده
#فرهود_عبدی_راد

بیشتر  بیشتر