این عجوقلی تولدش رد شد من حواطم نبود واقعا متاسفم بچه ها اسلا این چند روز حوصله نداشتم😭😭😭😍😘😘

این عجوقلی تولدش رد شد من حواطم نبود واقعا متاسفم بچه ها اسلا این چند روز حوصله نداشتم😭😭😭😍😘😘

۳ هفته پیش
4K
لچاش خوردن داره

لچاش خوردن داره

۴ اسفند 1398
3K
16روز دیگه😍 😍 😭 😭

16روز دیگه😍 😍 😭 😭

۴ اسفند 1398
3K
مث ستاره میدرخشی تو اسمون ها😘 😘 🌟 🌟 🌟 ✨ 🔥

مث ستاره میدرخشی تو اسمون ها😘 😘 🌟 🌟 🌟 ✨ 🔥

۱ اسفند 1398
1K
این کیه جیگر منه😂

این کیه جیگر منه😂

۱ اسفند 1398
1K
کی آرمیه دستا بالا یکیش خودمم😜 😂

کی آرمیه دستا بالا یکیش خودمم😜 😂

۱ اسفند 1398
1K
بکهیونکم

بکهیونکم

۱ اسفند 1398
1K
چرا من این بشرو خیلی دوست دارم؟؟وای دارم دیوونه مشیم😂 😘 😘 😘 😘

چرا من این بشرو خیلی دوست دارم؟؟وای دارم دیوونه مشیم😂 😘 😘 😘 😘

۱ اسفند 1398
3K
بایستم اینه این😘 😘 😘 😘 😘 😭 😭 😭 😭 😭 😘 😘

بایستم اینه این😘 😘 😘 😘 😘 😭 😭 😭 😭 😭 😘 😘

۳۰ بهمن 1398
2K
حرفی ندارم😘 😘 😘 😳

حرفی ندارم😘 😘 😘 😳

۳۰ بهمن 1398
2K
چرا اینقدر شباهت هااااااا😌 😂 😂 😂 😂 😘

چرا اینقدر شباهت هااااااا😌 😂 😂 😂 😂 😘

۳۰ بهمن 1398
2K
قربونت شوگلی😘 😘 😜 😂 😂

قربونت شوگلی😘 😘 😜 😂 😂

۳۰ بهمن 1398
2K
جوجو من ۱۹روز دیگه تولدته😭 😭 😭

جوجو من ۱۹روز دیگه تولدته😭 😭 😭

۳۰ بهمن 1398
3K
معلم:از کی الگو گرفتی؟ من:جی هوپ اقا معلم معلم:😳 😜 😂 😂

معلم:از کی الگو گرفتی؟ من:جی هوپ اقا معلم معلم:😳 😜 😂 😂

۲۹ بهمن 1398
3K
جی هوگ جان عاشقتم

جی هوگ جان عاشقتم

۲۹ بهمن 1398
4K
قربونتتتتت جی هوپ😘 😘

قربونتتتتت جی هوپ😘 😘

۲۹ بهمن 1398
3K
تولد این جیگرهههههههه فردا جیگر منننن😘 😘 😂

تولد این جیگرهههههههه فردا جیگر منننن😘 😘 😂

۲۹ بهمن 1398
5K