CHAMMEHR
CHAMMEHR@
دیشب خرگوشی از مستی نعره میکشید
گرگ ها به احترام مستی اش سکوت کرده بودند
هاااای دنیا.....؟!

8دنبال شده‌ها
542دنبال کننده گان
57مطلب
57kامتیاز