√⇔یــــه دُخـــــی روانــــی⇔√

Bita1999

شاید روزے....
بے خبر!!!
دیگر پستـــــ نگذارم...
نمےدانم،
شاید!!!!!
مڹ هم روزے
بے خداحافظے بروم..

همشون یه نوع ترشی هستن صرفا جحت مردم ازاری

همشون یه نوع ترشی هستن صرفا جحت مردم ازاری

۱۲ آبان 1394
43