√⇔یــــه دُخـــــی روانــــی⇔√

Bita1999

شاید روزے....
بے خبر!!!
دیگر پستـــــ نگذارم...
نمےدانم،
شاید!!!!!
مڹ هم روزے
بے خداحافظے بروم..

بیشتر  بیشتر