BT ALiEN بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم دست خودم نیست جمعه‌ها عاشق‌ترم! مخصوصا اگر چشم در چشم #تُ از خواب بیدار شوم…

BT ALiEN بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم دست خودم نیست جمعه‌ها عاشق‌ترم! مخصوصا اگر چشم در چشم #تُ از خواب بیدار شوم…

۲۸ مهر 1397
277
شب وقتی زیبا است که بدانی یک نفر، یک جایی از این دنیا با تصویرسازی آغوش تو به خواب رفته است و چه زیباتر می‌شود وقتی که آن یک نفر همانی باشد که تو هم ...

شب وقتی زیبا است که بدانی یک نفر، یک جایی از این دنیا با تصویرسازی آغوش تو به خواب رفته است و چه زیباتر می‌شود وقتی که آن یک نفر همانی باشد که تو هم هرشب در خیال خودت در آغوشش می‌گیری BT ALiEN

۲۸ مهر 1397
293
BT ALiEN چه شد در من نمی دانم فقط دیدم پریشانم فقط یک لحظه فهمیدم که خیلی دوستت دارم …

BT ALiEN چه شد در من نمی دانم فقط دیدم پریشانم فقط یک لحظه فهمیدم که خیلی دوستت دارم …

۲۸ مهر 1397
270
BT ALiEN کی می رسد آن صبح که من صدایت بزنم تو بگویی جانا *** سلام من به آن پرنده سپیده و شادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود صبح زیبات بخیر ...

BT ALiEN کی می رسد آن صبح که من صدایت بزنم تو بگویی جانا *** سلام من به آن پرنده سپیده و شادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود صبح زیبات بخیر ******

۲۸ مهر 1397
347
BT ALiEN تورا دوست دارم بدون آن که علتش را بدانم محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا …

BT ALiEN تورا دوست دارم بدون آن که علتش را بدانم محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا …

۲۸ مهر 1397
251
BT ALiEN

BT ALiEN

۲۸ مهر 1397
252
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۵ مهر 1397
298
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۵ مهر 1397
283
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۵ مهر 1397
288
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
306
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
313
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
319
۱۱ مهر 1397
310
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
317
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
318
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
319
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
316
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
318
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
325
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
318