BT ALiEN بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم دست خودم نیست جمعه‌ها عاشق‌ترم! مخصوصا اگر چشم در چشم #تُ از خواب بیدار شوم…

BT ALiEN بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم دست خودم نیست جمعه‌ها عاشق‌ترم! مخصوصا اگر چشم در چشم #تُ از خواب بیدار شوم…

۲۸ مهر 1397
336
شب وقتی زیبا است که بدانی یک نفر، یک جایی از این دنیا با تصویرسازی آغوش تو به خواب رفته است و چه زیباتر می‌شود وقتی که آن یک نفر همانی باشد که تو هم ...

شب وقتی زیبا است که بدانی یک نفر، یک جایی از این دنیا با تصویرسازی آغوش تو به خواب رفته است و چه زیباتر می‌شود وقتی که آن یک نفر همانی باشد که تو هم هرشب در خیال خودت در آغوشش می‌گیری BT ALiEN

۲۸ مهر 1397
354
BT ALiEN چه شد در من نمی دانم فقط دیدم پریشانم فقط یک لحظه فهمیدم که خیلی دوستت دارم …

BT ALiEN چه شد در من نمی دانم فقط دیدم پریشانم فقط یک لحظه فهمیدم که خیلی دوستت دارم …

۲۸ مهر 1397
332
BT ALiEN کی می رسد آن صبح که من صدایت بزنم تو بگویی جانا *** سلام من به آن پرنده سپیده و شادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود صبح زیبات بخیر ...

BT ALiEN کی می رسد آن صبح که من صدایت بزنم تو بگویی جانا *** سلام من به آن پرنده سپیده و شادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود صبح زیبات بخیر ******

۲۸ مهر 1397
429
BT ALiEN تورا دوست دارم بدون آن که علتش را بدانم محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا …

BT ALiEN تورا دوست دارم بدون آن که علتش را بدانم محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا …

۲۸ مهر 1397
306
BT ALiEN

BT ALiEN

۲۸ مهر 1397
305
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۵ مهر 1397
349
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۵ مهر 1397
337
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۵ مهر 1397
341
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
357
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
365
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
372
۱۱ مهر 1397
362
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
369
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
370
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
371
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
367
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
371
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
376
BT ALiEn

BT ALiEn

۱۱ مهر 1397
369