قانون 5 به 5 ؛ اگر موضوعی 5 سال آینده برایت اهمیتی نخواهد داشت، بیشتر از 5 دقیقه برایش ناراحت نباش...

قانون 5 به 5 ؛ اگر موضوعی 5 سال آینده برایت اهمیتی نخواهد داشت، بیشتر از 5 دقیقه برایش ناراحت نباش...

۲۱ خرداد 1398
7K
دختر کوچولویی با مداد شمعی نصف مبل کرم رنگ نشیمن رو سیاه کرده بود. وقتی متوجه شدم صداش کردم و با تظاهر به ناراحتی گفتم که : عزیزم من اینجا چیزهای ناراحت کننده ای می ...

دختر کوچولویی با مداد شمعی نصف مبل کرم رنگ نشیمن رو سیاه کرده بود. وقتی متوجه شدم صداش کردم و با تظاهر به ناراحتی گفتم که : عزیزم من اینجا چیزهای ناراحت کننده ای می بینم. به نظرت باید چکار کنم؟ خونسرد سری تکون داد و گفت: خب پاکش کن! ...

۴ فروردین 1398
8K
زمانی که خداحافظی را با تو شروع کردم، به رابطه هایی دیگر سلام کردم. زمانی که از تو ناامید شدم، به آدمهای دیگری امیدوار شدم. به آدمهایی که مرا می دیدند و هر از گاهی ...

زمانی که خداحافظی را با تو شروع کردم، به رابطه هایی دیگر سلام کردم. زمانی که از تو ناامید شدم، به آدمهای دیگری امیدوار شدم. به آدمهایی که مرا می دیدند و هر از گاهی حالم را میپرسیدند. آدمهایی که با بی تفاوتی مرا در انتظاری سخت جا نمی‌گذاشتند. آدمهایی ...

۲۱ بهمن 1397
9K
🇺🇸If you have nothing to be grateful for‌, check your pulse. اگر چیزی برای شکرگزاری ندارید؛ نبضتان را چک کنید.

🇺🇸If you have nothing to be grateful for‌, check your pulse. اگر چیزی برای شکرگزاری ندارید؛ نبضتان را چک کنید.

۳ آذر 1397
8K
#تیـکِه_کِتـاب نِفـرَت مِـثل آب دآدن بِـه یِڪ گیـآه مُـردِه، بـے فآیـده اسـت!

#تیـکِه_کِتـاب نِفـرَت مِـثل آب دآدن بِـه یِڪ گیـآه مُـردِه، بـے فآیـده اسـت!

۱۳ شهریور 1397
9K
Don't let little stupid things break your happiness اجازه ندهید مسایل کوچک احمقانه مانع شادی شما بشوند🌈

Don't let little stupid things break your happiness اجازه ندهید مسایل کوچک احمقانه مانع شادی شما بشوند🌈

۲۰ مرداد 1397
9K
Tσ∂ムყ ɨs イɦε עσʊŋgεsイ ყσʊ'rε εvεr gσɨŋg イσ bε, £ŋʝσყ ɨイ..! امـروز دَر جَـوان تَـرین سِنے کِـه از اینجـا بِـه بَعـد خـواهے داشـت، ازش لِــذت بِبَـر..!

Tσ∂ムყ ɨs イɦε עσʊŋgεsイ ყσʊ'rε εvεr gσɨŋg イσ bε, £ŋʝσყ ɨイ..! امـروز دَر جَـوان تَـرین سِنے کِـه از اینجـا بِـه بَعـد خـواهے داشـت، ازش لِــذت بِبَـر..!

۷ مرداد 1397
9K
ყσʊ ムℓσŋε ムrε εŋσʊgɦ ,ყσʊ ɦムvε ŋσイɦɨŋg イσ ρrσvε ムŋעbσ∂ყ. تـو بِـه تَنهـــایے کــافے هَستــے ،نیــازے بِـه اثبـــات خــودَت بِـه دیگَــران نَــدارے.

ყσʊ ムℓσŋε ムrε εŋσʊgɦ ,ყσʊ ɦムvε ŋσイɦɨŋg イσ ρrσvε ムŋעbσ∂ყ. تـو بِـه تَنهـــایے کــافے هَستــے ،نیــازے بِـه اثبـــات خــودَت بِـه دیگَــران نَــدارے.

۱۶ تیر 1397
8K
Ɨ sεε ოყ ℓƗƒεs ɦεrσ Ɨŋ イɦε ოɨrrσr مَـن قَهـرمــانِ زِنـدگیمـۅ توے آیینـه میبینَـم!😊🌼

Ɨ sεε ოყ ℓƗƒεs ɦεrσ Ɨŋ イɦε ოɨrrσr مَـن قَهـرمــانِ زِنـدگیمـۅ توے آیینـه میبینَـم!😊🌼

۱۴ تیر 1397
7K
بِخَنـــد...

بِخَنـــد...

۹ تیر 1397
12K
+ چِرا آنقد نارآحتے؟ _ نارآحت نیستَم تۅ فِکرَم + تۅ فِکره چے هَستے؟ _ تۅ فِکر اینم چِرا هَمَش نارآحتم

+ چِرا آنقد نارآحتے؟ _ نارآحت نیستَم تۅ فِکرَم + تۅ فِکره چے هَستے؟ _ تۅ فِکر اینم چِرا هَمَش نارآحتم

۲۹ خرداد 1397
13K
دٌخــتَرَک: دوسِټ دآرَم پِسَرَک: مِثِ آدَم بُزُرگآ؟؟ دُختَرَک: نَ وآقِعی(:

دٌخــتَرَک: دوسِټ دآرَم پِسَرَک: مِثِ آدَم بُزُرگآ؟؟ دُختَرَک: نَ وآقِعی(:

۲۷ اسفند 1396
11K