پآتریک:|♡

Ayda.Rz

[هیچ وَقت نَذآ یِکی بآهات جـوری رَفتآر کُونِح کِ اِنگآ هیـچ عَنی نیستی؛ اِتفآقَن خِعلی عَم عَنی*-*
پِصَرَکِشَمـ❤
@m.e.h.d.i.3.z.a.r
اُخطآپوصَمـ💜
@khon-asham
بآب‌اِصفَنجیمـ💙
@zara_x

_عَزَت‌بَدَم‌میآد.. +دوبآرِع‌بَغَل‌میخآی:)؟ _عَزَت‌مُتنَفِرم...♡ +بآشِع‌بیآ‌بَغَلَمـ^^ no copy🚫

_عَزَت‌بَدَم‌میآد.. +دوبآرِع‌بَغَل‌میخآی:)؟ _عَزَت‌مُتنَفِرم...♡ +بآشِع‌بیآ‌بَغَلَمـ^^ no copy🚫

۳ روز پیش
11K
جِدی بِعش میگید بیآ بَغَلَم؟ اونَم میگِح اومَدَم عِخشَم!؟💫 بَد میگید عِی جون مُحکَم بَغَلِت کَردم💦 :| تآزِح اِسکیرینِشَم میزآرید اِستوری نِت مآرو گوع کُنید؟ کُصخُلید؟😹 no copy🚫

جِدی بِعش میگید بیآ بَغَلَم؟ اونَم میگِح اومَدَم عِخشَم!؟💫 بَد میگید عِی جون مُحکَم بَغَلِت کَردم💦 :| تآزِح اِسکیرینِشَم میزآرید اِستوری نِت مآرو گوع کُنید؟ کُصخُلید؟😹 no copy🚫

۱ هفته پیش
17K
جِدنَ بِح دوسـ پِسَرآتون میگید عآقـآمون؟! گُومشید بآو! عآقـامون فَقَد مَقَآمِح مُعَظَمِع رَهبَرَیـ🌙 💦 no copy🚫

جِدنَ بِح دوسـ پِسَرآتون میگید عآقـآمون؟! گُومشید بآو! عآقـامون فَقَد مَقَآمِح مُعَظَمِع رَهبَرَیـ🌙 💦 no copy🚫

۳ هفته پیش
34K
مَع حَتاٰ عآدآمس اِستفآدح شُدح کَسیرُ نمیتونَم بخورم! شُمآ چِجوری میتونید گُوع بَقیعرُ بخورید؟ مَکتَب جَدیدی تو لآرج بودَنٓ بآز کردید لآمصبآ:| no copy🚫

مَع حَتاٰ عآدآمس اِستفآدح شُدح کَسیرُ نمیتونَم بخورم! شُمآ چِجوری میتونید گُوع بَقیعرُ بخورید؟ مَکتَب جَدیدی تو لآرج بودَنٓ بآز کردید لآمصبآ:| no copy🚫

۳۱ تیر 1398
51K
ﻣن فِشآر آبِع دَستشویی رو تآ آخَر نِمیزَنَم بآلا کِح یِهو پَردَم پآرح َنَشح بَدبَخ شَم! بَد شمآ میرین میدین؛/؟💦 no copy🚫

ﻣن فِشآر آبِع دَستشویی رو تآ آخَر نِمیزَنَم بآلا کِح یِهو پَردَم پآرح َنَشح بَدبَخ شَم! بَد شمآ میرین میدین؛/؟💦 no copy🚫

۲۰ تیر 1398
46K
...[بَضی وَقتآ خود شِیـطون میآد میزَنِع رو شونَم میگِع حـآجی دآری چِع غَلتی میکنی؟:| 😹 no copy🚫

...[بَضی وَقتآ خود شِیـطون میآد میزَنِع رو شونَم میگِع حـآجی دآری چِع غَلتی میکنی؟:| 😹 no copy🚫

۱۰ تیر 1398
100K
یِکی تو آینِه دآرع گِریه می‌کُنِع... نمی‌تونَم اَشکآشُو پآک کُنَم، نمی‌تونَم بَغَلِشـ کُنَم، لَعنَتیـ...! یِکی کُمَکِش کُنِع:( no copy🚫

یِکی تو آینِه دآرع گِریه می‌کُنِع... نمی‌تونَم اَشکآشُو پآک کُنَم، نمی‌تونَم بَغَلِشـ کُنَم، لَعنَتیـ...! یِکی کُمَکِش کُنِع:( no copy🚫

۱۴ فروردین 1398
46K
#me بلَخَرِه اَز غُرورَم کِ مُهِم تَر نیستی بِیـبِ😹 💫 no copy🚫

#me بلَخَرِه اَز غُرورَم کِ مُهِم تَر نیستی بِیـبِ😹 💫 no copy🚫

۲۲ بهمن 1397
52K
#me مُشکلآت یع جوری دُورَم کَردن کح اِنگآ خُدآ گُفتح اینو زِندع میخآم🔥💦 no copy🚫

#me مُشکلآت یع جوری دُورَم کَردن کح اِنگآ خُدآ گُفتح اینو زِندع میخآم🔥💦 no copy🚫

۸ مرداد 1397
51K
آدم فضایی تو اتاقش نشسته بود و کتاب ترسناک میخوند. اونقدر از کتابی که خونده بود ترسیده بود که رنگ سبزش کبود شده بود! نفس عمیقی کشید؛ کتابو گذاشت کنارش. پتورو تا روی سرش بالا ...

آدم فضایی تو اتاقش نشسته بود و کتاب ترسناک میخوند. اونقدر از کتابی که خونده بود ترسیده بود که رنگ سبزش کبود شده بود! نفس عمیقی کشید؛ کتابو گذاشت کنارش. پتورو تا روی سرش بالا کشید همینطور که از ترس میلرزید سعی کرد به خودش دلداری بده:( آدم فضایی با ...

۳۱ تیر 1397
49K
+نَبینَم غَمِتُو... _حآلآ کِع دیدی چِع گُ.هی خُوردیـ؟! no copy🚫

+نَبینَم غَمِتُو... _حآلآ کِع دیدی چِع گُ.هی خُوردیـ؟! no copy🚫

۲۹ تیر 1397
52K