رفتن به........

Arshaya

ݕُِّںُِدًَُاِزَشًُ ݐآیین


ʝσσσŋ

پیجمه
@arshiya_1
عرشیام نه ارشیا
اون کسےڪه تو بیوم نوشتم
بدجور طرف دارشم
sadaf_81
اڱه تکم کنه میام نارحت میڪنم

بںدازٻآݪآ

بیشتر  بیشتر