★☆علــ آزاد ــے ☆★

Aliiiiazaaad

مازخمی ترین شاخه این جنگل خشکیم
تیغ تبری نیست که مارانشناسد