#موندنی

#موندنی

#اعتماد

#اعتماد

#بازگشت

#بازگشت

#مراقب

#مراقب

#الفاظ

#الفاظ

#کتابخوانی

#کتابخوانی

#حسادت

#حسادت

#بالاپائین

#بالاپائین

#رفتار

#رفتار

#ایران

#ایران

#منفعت

#منفعت

#همراه

#همراه

#زندگی

#زندگی