به گُل آفتابگردان گفتن: چِرا شبا سرت پایینه! گُل آفتابگردان گفت: ستاره چشمک میزنه، نمیخوام به خورشید خیانت کنم.🌻🌞

به گُل آفتابگردان گفتن: چِرا شبا سرت پایینه! گُل آفتابگردان گفت: ستاره چشمک میزنه، نمیخوام به خورشید خیانت کنم.🌻🌞

۳ هفته پیش
3K