... Amin ...

AMIN.61

در گذار از جاده زندگی اموختم ؛ کسانی که بیشتر دوس داری ، زودتر از دست می دهی…!!!
همه چیز تاریخ انقضاء دارد ، حتی ما انسانها...!!!

#Love-نقاشی

#Love-نقاشی

۱۵ تیر 1398
6K
#Love-نقاشی

#Love-نقاشی

۱۵ تیر 1398
6K
#Love-نقاشی

#Love-نقاشی

۱۵ تیر 1398
6K
#Love-نقاشی

#Love-نقاشی

۱۵ تیر 1398
6K
#Love-نقاشی

#Love-نقاشی

۱۵ تیر 1398
6K
#Love-نقاشی

#Love-نقاشی

۱۵ تیر 1398
6K
#Motorcycle #Girl

#Motorcycle #Girl

۱۳ تیر 1398
6K
#Motorcycle #Girl

#Motorcycle #Girl

۱۳ تیر 1398
6K
#Motorcycle #Girl

#Motorcycle #Girl

۱۳ تیر 1398
6K
#Motorcycle #Girl

#Motorcycle #Girl

۱۳ تیر 1398
6K
#Motorcycle #Girl

#Motorcycle #Girl

۱۳ تیر 1398
6K
#Motorcycle #Girl

#Motorcycle #Girl

۱۳ تیر 1398
6K
#iranin #girls

#iranin #girls

۱۲ تیر 1398
6K
#iranin #girls

#iranin #girls

۱۲ تیر 1398
6K
#iranin #girls

#iranin #girls

۱۲ تیر 1398
17K
#iranin #girls

#iranin #girls

۱۲ تیر 1398
6K
#iranin #girls

#iranin #girls

۱۲ تیر 1398
14K
#iranin #girls

#iranin #girls

۱۲ تیر 1398
6K
#عکس_نوشته #عاشقانه هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر، که من از دست تو فردا بروم جای دگر؛ بامدادان که برون می_نهم از منزل پای، حسن عهدم نگذارد که نهم پای دگر، هر کسی ...

#عکس_نوشته #عاشقانه هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر، که من از دست تو فردا بروم جای دگر؛ بامدادان که برون می_نهم از منزل پای، حسن عهدم نگذارد که نهم پای دگر، هر کسی را سرچیزی و تمنای کسیست، ما به غیر از تو نداریم تمنای دگر

۱۱ تیر 1398
20K
#عکس_نوشته #عاشقانه خود هیچ نمی_مانم چون یاد تو می__آرم

#عکس_نوشته #عاشقانه خود هیچ نمی_مانم چون یاد تو می__آرم

۱۱ تیر 1398
7K