خدآ بیامُرز پِدربزرگَم همیشه میگُفت: خُدا قَدیمآ خیلی صبرو حوصله دآشت الآن یه سآل که نه! تو چند مآه جوآب دِل شکستَتو میده:) بآنو نِوشت

خدآ بیامُرز پِدربزرگَم همیشه میگُفت: خُدا قَدیمآ خیلی صبرو حوصله دآشت الآن یه سآل که نه! تو چند مآه جوآب دِل شکستَتو میده:) بآنو نِوشت

۱ روز پیش
3K
غَمگین! به غِلظت چهآر قاشقِ پُر شکر در یک اِستکآن کوچکِ چآی همآنقدر مَسخرِه! بآنو نِوشت

غَمگین! به غِلظت چهآر قاشقِ پُر شکر در یک اِستکآن کوچکِ چآی همآنقدر مَسخرِه! بآنو نِوشت

۱ هفته پیش
3K
کِفر اَست اَمآ خُدآیم رآ پرسیدَند چَشمآنَت رآ گُفتم❤ بآنو نِوشت

کِفر اَست اَمآ خُدآیم رآ پرسیدَند چَشمآنَت رآ گُفتم❤ بآنو نِوشت

۲ هفته پیش
3K
مثلِ تَلخیه آخرین روز بآهم بودَنمون مثلِ حَسرت گرمیه دستآی بزرگو مَردونَت مثلِ ذوق اَولین دوصت دآرم یه آدم لآل به یه آدم کَر مثلِ طَعم تَلخ آخرین بوسَمون که هیچَوقت نچِشیدَمش مَثلِ دلتنگیه آغوشِت ...

مثلِ تَلخیه آخرین روز بآهم بودَنمون مثلِ حَسرت گرمیه دستآی بزرگو مَردونَت مثلِ ذوق اَولین دوصت دآرم یه آدم لآل به یه آدم کَر مثلِ طَعم تَلخ آخرین بوسَمون که هیچَوقت نچِشیدَمش مَثلِ دلتنگیه آغوشِت که هیچوَقت تَجربش نَکردم همینقَدر نآممکن دِلتنَگتم دلبَر! بآنو نوشت

۳ هفته پیش
5K